Tenders

Nazwa zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01(wodne ciecze myjace Z Tr )oraz12 01 09( odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierajace chlorowców Z Tr)

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 04/BGOS/WP/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-07-04
Data dodania 2016-06-23

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    23.06.2016r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01 (wodne ciecze myjące  Z Tr ) oraz 12  01 09 ( odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców  Z Tr )

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie realizowanie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    Informacje o Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia: 04.07.2016

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

Znak postępowania: 04/BGOS/WP/2016  ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01*(wodne ciecze myjące Z Tr) oraz 12  01 09*

( odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców  Z Tr)

  Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU HL”.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji      elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

 Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

 Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

21. SIWZ oraz dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania (załączniki poniżej)

Uwaga! 

W dniu 28.06.2016r jeden z oferentów zadał pytanie następującej treści: ,,Jakie ilości odpadów będą zgłaszane jednorazowo do odbioru ?

W odpowiedzi na wyżej wymienione pytanie Komisja Przetargowa informuje, że: ,, Dotychczas odbiory jednorazowe obejmowały 7 ton ( 7000,00 kg) odpadów."

 

UWAGA!

W dniu 29.06.2016r jeden z oferentów zadał pytanie nastepującej treści:

Na wzorze zlecenia odbioru w rubryce,, Sposób odbioru" wpisany jest kontener. Czy chodzi o paletopojemniki  1000 l.?

Jeśli tak to czy odpad należy odbierać razem z pojemnikami?

Czy jest możliwośc odbioru odpadu poprzez wypompompowanie odpadu autocysterną 

W odpowiedzi na wyżej wymienione pytanie Komisja Przetargowa informuje, że: ,,Odbiór tylko jest możliwy poprzez wypompowywanie odpadu autocysterną "

 

UWAGA!

W dniu 29.06.2016r zadano kolejne pytanie o następującej treści: 

Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo zawarcie umowy Konsorcjum w celu wspólnego złożenia oferty  i realizacji usługi, będącej przedmiotem zamówienia?

W odpowiedzi na wyżej wymienione pytanie Komisja Przetargowa informuje,że : 

Zgodnie z SIWZ pkt. 20.5 nie dopuszczamy zawarcia umowy Konsorcjum w celu wspólnego złożenia oferty i realizacji usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

 

Załączniki:

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11