Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup i dostawa kauczuku izoprenowego SKI-3 gr.2

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 4/JGLO/2016 30.06.2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-07-08
Data dodania 2016-07-01

                                                                                                                                                                                                                  Rogowiec ,  dnia: 1.07.2016 r

 

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

       1.   Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 

      2.    Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg  nieograniczony

 

      3.    Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Zakup  : Kauczuku izoprenowego SKI-3 grupa 2

 

       4.   Możliwość  składania ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert częściowych .

       5.    Możliwość   składania   zamówień uzupełniających :

Zamawiający nie dopuszcza składania  zamówień  uzupełniających.

 

       6.      Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

:   16.XII.2016 r

       7.     Opis warunków udziału w postępowaniu  zakupowym oraz sposób dokonywania  oceny    

  potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu zakupowym .

            Warunkiem  udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie wszystkich wymaganych    

           dokumentów ,które zostaną ocenione metodą : spełnia/ nie spełnia.

 

       8.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć  Wykonawcy w celu
             potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
             niepublicznego .

           Warunki  udziału w postępowaniu zawarto w  Specyfikacji Istotnych Warunków    

           Zamówienia (SIWZ)

         

      9  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

 

     10.  Możliwość składania  ofert  wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza  składania   ofert   wariantowych.

 

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia wadium .

 

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                      

           Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania ofert  do dnia  :  8.07.2016r godz 14.00

           Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.       Św. Barbary 3 ,97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

      13. Termin związania ofertą:

90 dni

      14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

            Niepublicznego.

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu   

       cywilnego.

      15. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania  na każdym etapie bez

             podania przyczyny.

      16. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania mowy , wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umow.

      Nie wymaga wniesienia należytego wykonania Umowy.

      17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu lub 

          negocjacje handlowe.

          Parametrem licytowanym  w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

           Zamawiający ma prawo odstąpić  od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

       18. Komisja  przetargowa  upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego  i poczynione prze nią uzgodnienia nie stanowią  umowy przedwstępnej .

       19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej  jest uzyskanie  wymaganej zgody organów Spółki ,jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

        20.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem wykorzystanie zamówienia, w tym treść  i warunki Umowy –mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie , jak i po wykonaniu zamówienia , udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną  wolą Stron , przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące  warunków i sposobu udzielania  lub wykonywania danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A, przez wzgląd  na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych  dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku  powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych  z  przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową. Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje o których mowa w niniejszym punkcie.

      21. SIWZ oraz  dokumentacja   wg załączników poniżej.

 

        Załączniki :

 

       SIWZ

         Zał. Nr 1- Formularz  ofertowy

         Zał.  Nr 2-Opis przedmiotu zamówienia.

         Zał.  Nr 3- Regulamin aukcji elektronicznej PGE S.A /znajduje się na naszej stronie(przetargi)

         Zał.  Nr 4-Harmonogram  dostaw.

         Zał. Nr 5-Oświadczenie o posiadaniu firmy poza RP

         Zał.  Nr 6-Protokół  odbioru magazynowego

         Zał.  Nr 7-pisemna akceptacja   projektu „ umowy „

         Zał. Nr 8-Oświadczenie  o akceptacji propozycji  Umowy w całości.

         Zał.  Nr  9-Oświadczenie o spełnieniu warunków  uczestnictwa.

         Zał.  Nr 10-Oświadczenie o zachowaniu poufności.

         Zał.  Nr 11-Oswiadczenie o akceptacji Regulaminu aukcji elektronicznej.

         Zał.  Nr 12-Oświadczenie o akceptacji Regulaminu  Bestgum Sp .z .o .o

         Zał.  Nr 13-Regulamin zakupów „ Bestgum” Sp. z .o .o / zamieszczony jest na  naszej stronie
                           internetowej .