Tenders

Nazwa zamówienia

Uporzadkowanie wód opadowych w rejonie sortowni węgla i rozdzielni węgla

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 09/WWOL/DR/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-07-22
Data dodania 2016-07-18

                                                                                                              

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

       2. Data wystawienia ogłoszenia

18.07.2016r

        3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg nieograniczony

         4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Uporządkowanie wód opadowych w rejonie Sortowni Węgla i Rozdzielni Węgla”

           4.2.   Zakres remontu obejmuje:

                4.2.1.  Wykonanie dokumentacji technicznej i budowlanej wg założeń:

 • całoroczna praca urządzeń podczyszczających ścieki,
 • zabudowa nowych pomp szlamowych z osprzętem w istniejącej przepompowni ścieków P1 przy Sortowni Węgla , oraz wykonanie remontu przepompowni P1,
 • ułożenie kolektora tłocznego od przepompowni P1 do osadnika OSW3 położonego na terenie zasobnika Węgla,
 • zabudowa nowych pomp szlamowych z osprzętem w istniejącej przepompowni ścieków P2 przy Rozdzielni Węgla, oraz wykonanie remontu przepompowni P2
 • -ułożenie kolektora tłocznego od przepompowni P2 do osadnika OSW3 położonego na terenie Zasobnika Węgla
 • rozbudowa  osadnika OSW3 poprzez zwiększenie jego pojemności oraz przystosowaniu do mechanicznego wybierania nagromadzonego osadu,
 • wykonanie odpływu ścieków z osadnika OSW3 do istniejących studni osadowych SO1-3 przy obecnej Oczyszczalni Sortownia
 • wykonanie rowu R4 odprowadzającego nadmiar ścieków – przelew awaryjny z osadnika OSW3
 • wycinka drzew na potrzeby rozbudowy osadnika OSW3
 • remont rowów spływowych R5 i R6,
 • zabudowa separatora w studni SO3,
 • wykonanie odpływu z osadnika końcowego OSW5 do kolektora OSW5 do kolektora odprowadzającego ścieki do wód powierzchniowych rz. Miedzianka- za P1 ( Sortownia Węgla).
 • wykonanie odpływu z osadnika końcowego OSW5 do kolektora    odprowadzającego ścieki do wód powierzchniowych rz. Miedzianka- za P2 ( Rozdzielnia Węgla),
 • rozbudowa osadnika OSW4 przy rozdzielni Węgla – zwiększenie jego pojemności,
 • umocnienie  skarp podporami betonowymi przy osadniku OS3

      5.Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

          30.11.2016r

6.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia
      spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:

 

              Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

              ( SIWZ)

7. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100 %  cena

 

      8.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień uzupełniających

 

       9. Możliwość składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

      10.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

          

     12. Termin  i miejsce składania ofert  do udziału w postępowaniu na adres:

 

            Bestgum Polska Sp. z o.o.   

            Adres: ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

            skrytka pocztowa 8

 

           Termin składania oferty: do dnia 22.07.2016r do godz. 14

 

      13. Termin związania ofertą:

90 dni

 

      14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

            niepublicznego

 

     15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  negocjacji         

handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na  której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2   

           oferty niepodlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy

           zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

Załączniki

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9