Tenders

Nazwa zamówienia

Remont kapitalny tokarki kłowej typ TCG-200 nr.fabryczny 0010

Osoba prowadząca Baryła Andrzej
Numer postępowania 4/ABAR/NU/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-09-22
Data dodania 2016-09-08

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia:

    08.09.2016r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego:

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego:

   "Remont kapitalny tokarki kłowej typ TCG-200 nr. fabryczny 0010

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego:

    9 miesięcy od daty podpisania umowy ( w tym jeden miesiąc na przeprowadzenie testów technicznych)

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia:

    100 % cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających:

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Możliwość składania ofert wariantowych:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy od Oferenta w postaci  gwarancji bankowej w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty za             najkorzystniejszą.

Wartość gwarancji bankowych ma wynosić 100% wartości netto umowy i ma obowiązywać przez okres 12 miesiecy.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania:

    Termin składania ofert został określony do dnia 22.09.2016r do godziny 15-stej.

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

                Znak postępowania: 4/ABAR/NU/2016

        Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU HL”.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego:

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2    oferty nie podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

    Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. SIWZ oraz dokumentacja dotycząca postępowania do pobrania (załączniki poniżej).

Uwaga - Informacja! 

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym możlwości przedłużenia terminu składania ofert do dnia 29.09.2016 , Komisja Przetargowa podjeła decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 29.09.2016 do godziny 15-stej. 

Uwaga - Informacja! 

W zwiazku z zapytaniem jednego z oferentów , czy istnieje możliwość zastąpienia - wniesienia wymaganych w punkcie 16.2 do SIWZ gwarancji bankowych dotyczących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ubezpieczeniem usługi na pełną jej wartość , Komisja Przetargowa nie wyraziła zgody na zmianę i jednocześnie podtrzymała zapisy z punków 16.2 i 16.3 do SIWZ.

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr. 2

Zał nr. 3

Zał nr. 4

Zał nr. 5

Zał nr. 6

Zał nr. 7

Zał nr. 8

Zał nr. 9

Regulamin Prowadzenia Aukcji Elektronicznych