Tenders

Nazwa zamówienia

Wykonanie komunikacji i odwodnienia powierzchniowego z poziomu+125 na poziom +105 w rejonie VII pochylni w KWB Turów

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 16/WWOL/DR/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-12-07
Data dodania 2016-11-23

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    23.11.2016r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Wykonanie komunikacji i odwodnienia powierzchniowego z poziomu +125m na poziom +105m w
    rejonie VII pochylni w KWB Turów"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji
      bankowej bezwarunkowej płatnej na każde żądanie

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia  07.12.2016r do godz.13:00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  16/WWOL/DR/2016  "Wykonanie komunikacji i odwodnienia powierzchniowego z poziomu +125m na poziom +105m w rejonie VII pochylni w KWB Turów"

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone 
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego oraz uzyskanie zgód korporacyjnych, jeżeli taka
      zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA Informacja!

W odpowiedzi na zapytania Oferenta do powyższego postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

pytanie nr 1:

"W ramach przesłanej dokumentacji zamieszczone są pliki pdf o nr 001 oraz 004-Prpfile zawierające rysunki 3014.1408.221-01a oraz 3014.1408.221-04. Czy przedmiotem wyceny są roboty wynikające z powyższej dokumentacji? W przesłanym przedmiarze brak jest informacji o powyższym zakresie prac.

pytanie nr 2:

W dokumnetacji w dziale Hydrotechnika zamieszczono plik o nazwie "Układ hydro wg. nowych założeń". Czy przedmiotem wyceny są roboty wynikające z powyższego rysunku - obiekty hydrotechniczne zaktualizowane w etapie II? Dla zaznaczonego układu brak jest szczegółowych profili podłóżnych rowów o przekrojów poprzecznych. W przesłanym przedmiarze brak jest informacji o powyższym zakresie prac.

Ad1.

Przedmiotem wyceny są roboty, które nie są uwzględnione w przedmiarze z powyższej dokumentacji. Proszę o uwzględnienie w wycenie wykonanie rówów odwadniających przy stacji PT-750 o nr 3.5, 3.6, 3.6.1. Zaznaczony na dokumentacji rów 3 jest juz wykonany. Wycenę prosze wykonać na podstawie rysunków 3014.1408.221-01a oraz 3014.1408.221-04 zamieszczonych w plikach pdf, analogicznie do przedmiaruów załączonych w dokumentacji.

Ad2.

W dokumentacji został zamieszczony plik o nazwie "Układ hydro wg. nowych założeń". Przedmiotem wyceny nie są roboty wynikające z powyższego rysunku.

 

UWAGA Informacja!

W odpowiedzi na zapytania Oferenta do powyższego postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

"Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
I. Proszę o informację wg którego planu sytuacyjnego wycenić roboty komunikacyjne:
    1. “ukł. kom. wg nowych założeń”
    2.  Plan sytuacyjny
oba są z nr 3014.1423.801-01 i tą samą datą.
   Jeżeli jest aktualny rysunek z pkt. 1 to proszę  o uzupełnienie dokumentacji o profile
II. Proszę o informację które nr rowów są do wykonania – zgodnie z SIWZ zakres robót to załącznik  nr 1 (zawierający całą dokumentację łącznie z robotami już wykonanymi)
     Wg odpowiedzi z dn. 29.11.2016 do realizacji są tylko rowy 3.5; 3.6 i 3.6.1 . Rowy 3 (cały);  3.2;  3.2.1 i 3.3  zostały już zrealizowane – prosimy o potwierdzenie.
 
ad1. Wycenę proszę wykonać na podstawie rys. nr 3014.1423.801-01 zamieszczonego w pliku pod nazwą 1423.801-01.pdf
ad2. Proszę wykonać wycenę rowów nr 3 (etap II), 3.2, 3.2.1, 3.3 wg rys. nr 3014.1423.221-01 zamieszczonego w pliku pod nazwą 1423.221-01.pdf, oraz proszę o wycenę rowów które nie są uwzględnione w przedmiarze z powyższej dokumentacji: rowów o nr 3.5, 3.6, 3.6.1, rowów odwadniających przy stacji PT-750. Zaznaczony na dokumentacji rów 3 jest już wykonany. Wycenę proszę wykonać na podstawie rysunków 3014.1408.221-01a zamieszczony w pliku pod nazwą 001.pdf oraz 3014.1408.221-04 zamieszczony w plikach pod nazwą 004-Prpfile.pdf i.Wycenę rowów wykonać analogicznie do przedmiarów załączonych w dokumentacji.
 
UWAGA Informacja!
W odpowiedzi na zapytania Oferenta do powyższego postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:
 
pytania:
 1.  W jakiej dopuszczalnej  formie należy  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy ?
2. Proszę o wyjaśnienie jaki dokument należy złożyć  aby spełnić warunki opisane   w  pkt  9.1.9  SIWZ ?  -  Czy  warunek będzie spełniony jeśli do oferty  załączymy oświadczenie , że  posiadamy  dopuszczenie do  prac na terenie  PGE GIEK S.A.  KWB TURÓW? 
3. Zamawiający  wymaga aby do oferty załączyć opis przedmiotu zamówienia  ( pkt 10.3.4  SIWZ)  zał . nr 1  do SIWZ - przedmiotowy załącznik to cała  dokumentacja - proszę  o informację  w jakiej formie potwierdzić spełnianie tego zapisu  ? czy  może się to odbyć w formie  oświadczenia o  akceptacji  zał . nr 1 ?
4. Zamawiający  w pkt. 9.1.8  SIWZ  wymaga aby  do oferty załączyć  certyfikaty , atesty , deklaracje zgodności - proszę o informację  czy warunek będzie spełniony jeśli do oferty   załączymy oświadczenie   o obowiązku  przedłożenia   przedmiotowych  dokumentów  na dostarczone  w ramach realizacji umowy materiały , które będą potwierdzały , że zaoferowane  produkty spełniają  wymagane  normy i kategorie ? 
 

Ad1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 16 w formie gwarancji bankowej bezwarunkowej płatnej na każde żądanie.

Ad2. Należy przedłożyć protokół dopuszczenia maszyn i urządzeń do pracy na terenie Zakładu Górniczego KWB Turów.

Ad3. Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia o akceptacji przez Oferenta opisu przedmiotu zamówienia wg. załącznika nr 1 do SIWZ.

Ad4. Wszelkie wymagane certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności Oferenci będą zobligowani dostarczać wraz z dostawą materiałów budowlanych.

UWAGA Informacja!

Z dniem 02.12.2016r. następuje zmiana treści projektu umowy - załącznik nr 5.

UWAGA Informacja!

W odpowiedzi na zapytania Oferenta do powyższego postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

pytanie:

"Na wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że roboty drogowe wykonać zgodnie z rysunkiem “ukł. kom wg nowych założeń” i że do wykonania jest trasa oznaczona kolorem czerwonym.

w związku z tym proszę o odpowiedź na pytania :

1. Kto zrobi makroniwelację pomiędzy poziomami +109 i +85 – teraz jest tam pionowa ściana.

2. W których miejscach mają być bariery drogowe (po jednej czy po dwóch stronach nowej drogi)?

3. W projekcie umowy zapisano, że płyty dostarcza Zamawiający. Czy dostawa ta realizowana będzie loco budowa - miejsce wbudowania. Jeżeli nie to proszę o podanie miejsca dostawy.

4. Czy  drogi W3/W4 i W1/W2  są do wykonania.

5. Czy przejazdy technologiczne są na drodze oznaczonej kolorem czerwonym – jeżeli tak to ile sztuk i jakie wymiary.

6. Czy przejazdy technologiczne (7 szt.) pomiędzy taśmociągami na istniejącej drodze z płyt żelbetowych są do wykonania?

7. Prosimy o sprecyzowanie długości i średniej głębokości rowów oraz rodzajów ich umocnień:

- rów 3

- rów 3.1

- rów 3.2

- rów 3.2.1

- rów przyskarpowy

8. Prosimy o podanie ile gurtów powinno być na każdym rowie.

9. Prosimy o określenie kto wykonuje komorę wlotową i wylotową oraz spust rurowy DN 1200 L= 20 m.

10. Prosimy o podanie, czy wykonując roboty zgodnie z rysunkiem 3014.1408.221.01a, należy wykonać też roboty ziemne niwelujące teren do rzędnej projektowanej. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości robót ziemnych lub o podanie powierzchni na której te roboty mają być wykonane.

11. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy zapis w SIWZ 21.5 odnośnie realizacji dostaw w ciągu 3 dni roboczych."

ad1. Makro niwelację będzie wykonywała Kopalnia Turów
ad2. Długość barier nie ulegnie zmianie. W trakcie zadania zostanie ustalone po której stronie zostaną zamontowane.
 
ad3. Dostawy będa realizowane do miejsca prowadzonych prac rejon VII pochylni.
ad4. Tak, są do wykonania
ad5. Przejazdów będzie tyle samo jak w pierwotnej dokumentacji. Lokalizacja zostanie ustalona w trakcie realizacji zadania.
ad6. Tak, przejazdy technologiczne są do wykonania.
ad7. Będą miały podobne profile jak w pierwotnej dokumentacji, wykonywane będą po ustaleni z inspektorami KWB Turów
ad8. Tyle samo jak w pierwotnej dokumentacji
ad9. Podwykonawca
ad 10. Niwelacja zostanie wykonana przez KWB Turów, droga będzie układana z spadkami zgodnie z przygotowanym terenem
 
ad.11. Nastąpiła omyłka pisarska - zapis błędnie zawarty w SIWZ
Prosimy o wycenę podstawowego układu komunikacyjnego i odwodnieniowego.

 

Załączniki:

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10