Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup i dostawy kauczuku SKI-3 gr.2 i SKD-ND gr.1

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 9/JGLO/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-12-09
Data dodania 2016-11-25

  

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

  1. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego.

Przetarg  nieograniczony

  1. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Zakup: Kauczuku SKI-3 gr 2 i SKD-ND gr1

  1. Możliwość  składania ofert częściowych .

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych .

  1. Możliwość   składania   zamówień uzupełniających :

Zamawiający nie dopuszcza składania  zamówień  uzupełniających.

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego: 30.06.2017 r
  2. Opis warunków udziału w postępowaniu  zakupowym oraz sposób dokonywania  oceny potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu zakupowym .

            Warunkiem  udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów ,które zostaną ocenione metodą : spełnia/ nie spełnia.

       8.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego .

           Warunki  udziału w postępowaniu zawarto w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

      9. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia: 100% cena

     10.  Możliwość składania  ofert  wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza  składania   ofert   wariantowych.

     11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

            Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia wadium .

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                        

            Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania ofert  do dnia  :  9.12.2016r godz 14.00

            Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.Św. Barbary 3 ,97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

      13. Termin związania ofertą: 90 dni

      14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia Niepublicznego.

          W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

      15. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania  na każdym etapie bezpodania przyczyny.

16. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania mowy , wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Nie wymaga wniesienia należytego wykonania Umowy.

      17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2  oferty nie podlegające odrzuceniu               lub negocjacje handlowe. Parametrem licytowanym  w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

          Zamawiający ma prawo odstąpić  od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      18. Komisja  przetargowa  upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego  i poczynione prze nią uzgodnienia nie stanowią  umowy przedwstępnej .

      19.Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej  jest uzyskanie  wymaganej zgody organów Spółki ,jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

      20.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem wykorzystaniem zamówienia, w tym treść  i warunki Umowy –mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie , jak i po  wykonaniu           zamówienia , udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną  wolą Stron , przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące  warunków i sposobu udzielania  lub wykonywania                danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A, przez wzgląd  na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę                      systemów informatycznych i telekomunikacyjnych  dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku  powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych  z  przetwarzaniem danych                    związanych z zawartą umową. Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje o których mowa w niniejszym punkcie.

      21. SIWZ oraz dokumentacja wg.  załączników poniżej.

     

       Uwaga informacja ! W dniu 06.12.2016 została zamieszczony poprawny Zał. nr.9 do Siwz- Deklaracja poufności.

 

        Załączniki :

 

         SIWZ

         Zał. Nr 1- Formularz ofertowy.

         Zał  Nr 2- Opis przedmiotu zamówienia:  SKI-3 gr.2   ,  SKD-ND gr.1 

         Zał  Nr 3- Regulamin aukcji elektronicznej PGE S.A /znajduje się na naszej stronie(przetargi).

         Zał   Nr 4-Harmonogram  dostaw.

         Zał.  Nr 5-Oświadczenie o posiadaniu firmy poza RP.

         Zał  Nr 6 - Protokół magazynowy.

        Zał   Nr 7- pisemna akceptacja   projektu „ umowy „

        Zał.  Nr 8-Oświadczenie  o akceptacji propozycji  Umowy w całości.

       Zał. nr. 9

        Zał  Nr 10-Oświadczenie o zachowaniu poufności.

        Zał  Nr 11-Oswiadczenie o akceptacji Regulaminu aukcji elektronicznej.

        Zał  Nr 12- Oświadczenie o akceptacji Regulaminu  Bestgum Sp .z .o .o.

        Zał Nr  13- Regulamin zakupów „ Bestgum” Sp. z .o .o / zamieszczony jest na  naszej stronie internetowej .