Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup usługi zalewania otworów strzałowych materiałem wybuchowym emulsyjnym na Polu Bełchatów oraz Polu Szczerców PGE GiEK S.A – Oddział KWB Bełchatów w ilości 300 000 kg

Osoba prowadząca Ewelina grzelak
Numer postępowania 10/EGRZ/IB/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-06-25
Data dodania 2014-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  18.06.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup usługi zalewania otworów strzałowych materiałem wybuchowym emulsyjnym na Polu Bełchatów oraz Polu Szczerców PGE GiEK S.A – Oddział KWB Bełchatów   w ilości 300 000 kg”

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  określa Załącznik nr 1

  Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

 5. W terminie od 01.09.2014 r.   do  31.12.2014 r.

 6. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

         6.1. Firma posiada system mieszalniczo – załadowczy materiałów wybuchowych emulsyjnych zabudowany na samochodzie z podwoziem terenowym z napędem na wszystkie osie\

     7.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia   spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

             7.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                   przetargowym według Załącznika nr 2,

             7.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 3

             7.3  Oferta wstępna  na przedmiot zamówienia (określająca  cenę netto  za 1kg/PLN   

                   oraz  wartość  netto zamówienia) 

      8.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

            100% cena

      9.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

      10.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga 

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wraz z ofertą wstępną -                                                                  

           Termin składania: do dnia 25.06.2014r.

            Ofertę wraz  z załącznikami należy  przesłać na adres: ewelina.grzelak@bestgum.pl   

      13. Termin związania ofertą: 

           90 dni

      14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

            niepublicznego

            Zawarcie umowy   na okres 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

      15. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

      16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

            negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

           oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

           w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

      


ZAŁĄCZNIKI

załącznik 1: POBIERZ PLIK
załącznik 2: POBIERZ PLIK

załącznik 3: POBIERZ PLIK

 


Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu Ewelina Grzelak

Poczta: ewelina.grzelak@bestgum.pl