Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup i dostawy Sadzy N-220 i N-330 granulowanej

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 22/JGLO/2014r
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-07-04
Data dodania 2014-06-19

 

Rogowiec ,  dn.  23.06.2014r

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  23.06.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup  i dostawy  Sadzy technicznej  N-220 i N-330 granulowanej  w okresie : 07-XII.2014r

  SIWZ  Nr 22/JGLO/ 2014r  z  dnia  23.06.2014r

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  18.XII.2014

 6.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia    spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

             6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia                         Załącznik nr 1

             6.2 Opis przedmiotu zamówienia –                                                       Załącznik nr 2

             6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE –       Załącznik Nr 3   

             6.4 Harmonogram  przewidywanych dostaw Sadzy N-220 i N-330  Załącznik Nr 4
             6.4 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
   przetargowym                 Załącznik nr 5

             6.5 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności                         - Załącznik nr 6

              6.6  Protokół   magazynowy                                                                 Załącznik  nr 7

              6.6 Potwierdzony  projekt Umowy                                                    – Załącznik  Nr 8

      7.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia       :      100% cena

      8.  Składanie zamówień uzupełniających;

       Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych:

      8.1 - Część  pierwsza  Sadza N-220 granulowana

      8.2 . Część  druga     Sadza  N-330  granulowana

      9.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      10. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga .     

     11. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -    Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia  4.07.2014r.

            Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.  Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania

      12. Termin związania ofertą

           90 dni

      13. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówieni niepublicznego

            Zawarcie umowy na okres  :  15.07.2014r  do  18.XII.2014r

      14. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

      16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty  przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co
           najmniej 2 
oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym  w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z
            ofert Wykonawcy.

UWAGA :  Sadze te mają być dostarczane  do " Bestgum " w oryginalnych  " Big- Bagach"  producenta  o wadze : 900- 1.000 kg każdy.