Przetargi

Nazwa zamówienia

Zakup pomp hydraulicznych do prasy Wagner silnik 1.1 kW

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 08/BGOS/PB/2017
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2017-09-29
Data dodania 2017-08-30

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    30.08.2017r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

     Zakup pomp hydraulicznych do prasy Wagner silnik 1.1 kW 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie zrealizowane do 31.12.2017r

6.   Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia   warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

      Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów,  które  zostaną   ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia: 13.09.2017

14. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:                                                          

      BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

       Znak postępowania: 08/BGOS/PB/2017r – Zakup pomp hydraulicznych do prasy  Wagner silnik 1.1 kW

  Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

15. Termin związania ofertą

    90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji

     elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie

    aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie

    podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

     Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny

    i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 22.09.2017

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaje wydłużony do dnia 30.03.2018r. W związku z tym zostały zaktualizowane załączniki :

zał. nr 2 -Formularz ofertowy

zał. nr 4- Projekt Umowy

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 18.09.2017R 

Termin składania ofert zostaje wydłużony  do 29.09.2017r

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 01.09.2017R

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 30.08.2017r

Pytanie: 

Niestety załącznik nr jeden jest niejednoznaczny. Pośrednio wynika z niego  zapotrzebowanie na podstawowy agregat hydrauliczny, a nie na pompę. 

Brak jest określenia wydajności pompy, chyba że mam obliczyć to z dostępnych danych, cieczy roboczej, itd.

Odpowiedź:

Pompa hydrauliczna, agregat hydrauliczny – według literatury technicznej są uważane za urządzenia tożsame.

Wszystkie parametry, które są  istotne dla nas zostały umieszczone w Specyfikacji Parametrów Technicznych.

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 08.09.2017R

 Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 07.09.2017r

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów Umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ

1. §8 p.2 projektu Umowy

Wnosimy o zmianę terminu płatności faktury na 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

2. §10 p. 1.2 projektu Umowy

Wykonawca wnosi o wprowadzenie w niniejszym punkcie następującego zapisu

,,W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy  poniesione i udokumentowane koszty do dnia odstąpienia od umowy”

3. §10 p.1.4 projektu Umowy

Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie w niniejszym punkcie zapisu ograniczającego wartość kar z tytułu opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad do wysokości wartości Umowy netto.

4. §10 p. 4 projektu Umowy

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu ograniczającego wysokość odszkodowania, o którym mowa w niniejszym punkcie, do wysokości wartości Umowy netto.

5.§ 10 p. 1 projektu Umowy

Wykonawca wnosi o modyfikację tego punktu, poprzez zmianę ograniczeń kar umownych:

a) W przypadku kar o których mowa w punktach 1.1 i 1.2 z 20% wartości Umowy netto na 10% wartości Umowy netto.

b) W przypadku wartości łącznej kar naliczonych Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostaw z 20 % wartości Umowy netto na 10 % wartości Umowy netto.

c) W przypadku wartości łącznej kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji dostawy i rozwiązania Umowy z 30 % wartości Umowy netto na 20% wartości Umowy netto.

6. Wykonawca wnosi o odpowiednie zmiany projektu Umowy, poprzez wskazanie że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi są wyłączne.     

Odpowiedź:

Komisja przetargowa nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany w zapisach w Umowie.

 UWAGA! 

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 22.09.2017r

 

 

Załączniki:

SIWZ

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4 

zał.5

zał.6

zał.7

zał.8

zał.9

zał.10

zał.11