Przetargi

Nazwa zamówienia

Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji gum o wymiarach: 500x300x48 230V Kompakt 2100 W , 1000X300X48 400V 3900W , 1000X500X48 400V 4,5 KW

Osoba prowadząca Baryła Andrzej
Numer postępowania 8/ABAR/PB/2017
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2017-09-14
Data dodania 2017-09-05

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia:

    05.09.2017 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

      "Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji gum o wymiarach:

  500x300x48 230V Kompakt 2100W/PB (4 sztuki)

  1000x300x48 400V 3900W/PB(4 sztuki)

  1000x500x48 400V 4,5 KW/PB(4 sztuki)

 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie zrealizowana do dnia: 29.12.2017

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

     Cena łączna netto – 100 %

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia:  14.09.2017

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

                Powołując się na znak postępowania: 8/ABAR/PB/2017 „ Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji gum o wymiarach: 500x300x48 230V Kompakt 2100W/PB (4 sztuki) ; 1000x300x48 400V 3900W/PB

               (4 sztuki); 1000x500x48 400V 4,5 KW/PB(4 sztuki)

        Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

    Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego oraz uzyskanie zgód korporacyjnych, jeżeli takazgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,  przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

 

SIWZ 

Zał. nr.1  Opis przedmiotu zamowienia:   1000x300x48 400V 3900W   1000x500x48 400V 4,5 KW   500x300x48 230V Kompakt 2100W

Zał nr. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. nr.3 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP. 

Zał. nr.4 - Projekt Umowy.

Zał. nr.5 - Oświaczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. nr.6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. nr.7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. nr.8 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Przeprowadzania Akcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. nr.9 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp z o.o.

Zał. nr.10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. nr.11 - Oświadczenie o akaceptacji Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGE S.A.

Uwaga! 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących powyższego postępowania poniżej przedstawiamy ich treści i  jednocześnie udzielamy odpowiedzi:

1. Czy płyty używane są w prasie, czy jest to oddzielne urządzenie z własnym sterownikiem ? 

Odpowiedź - Płyty grzewcze używane są do wykonywania napraw taśm przenośnikowych. Docisk płyt jest za pomocą ścisków mechanicznych lub za pomocą ścisków hydraulicznych. Sterowanie jest oddzielnym urządzeniem z czujnikiem.

2. Czy dostawa obejmuje kompletne płyty tj. z grzałkami, czujnikiem temperatury, płytami grzewczymi  ?

Odpowiedź- Dostawa obejmuje cały komplet tj. grzałki , czujniki , temperatury oraz aluminiowe płyty grzewcze.

3. Czy jest możliwość obejrzenia takich płyt, otrzymania zdjęć ?

Odpowiedź- możliwa jest wizja lokoalna po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  terminu wizyty z panem Krzysztofem Szmelcem ( kier. wydziału PB ) - tel. 602 493 944 .

4. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert ?

Komisja przetargowa wyraziła zgodę na przesuniecie terminu składania ofert do dnia 19.09.2017 do godziny 12-stej (wszelkie oferty , które wpłyną po tym terminie nie bedą brane pod uwagę).

 

Uwaga! Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 19.09.2017 do godziny 12-stej.

 

W związku z wpłynięciem  zapytań dotyczących powyższego postępowania poniżej przedstawiamy ich treść i jednocześnie udzielamy odpowiedzi:

 

1. W nawiązaniu do powyższego  postępowania przetargowego proszę o informację na temat warunków pracy płyt typu: 1000X500X48 400V 4,5 KW.

W szczególności chodzi o wartość siły nacisku (ciśnienie) na płytę w trakcie wulkanizacji oraz informację, czy nacisk wywierany jest poprzez siłownik, czy może mechaniczne urządzenie dociskowe.

Odpowiedź- informujemy , że nacisk wywierany jest przez ścisk mechaniczny lub hydrauliczny ( siłownik) . Maksymalna siła nacisku na ścisk mechaniczny lub hydrauliczny 30 kN ( 190 bar).

2. Bardzo proszę o informację czy płyty z powyższego zapytania ofertowego mają być  prostokątne czy tez pod kątem 17 lub 22.

Odpowiedź - informujemy , że płyty mają być prostokatne.

3. Czy podane wymiary płyt grzewczych 500x300x48, 1000x300x48, 1000x500x48 są całkowitymi wymiarami zewnętrznymi konstrukcji płyty, czy są to wymiary efektywnej powierzchni grzewczej, jak podano w specyfikacji (zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia) ?

Odpowiedź - informujemy , że wymiary płyt grzewczych 500 x 300 x 48 itd.  są wymiarami efektywnej powierzchni grzewczej. 

4.Czy dopuszczalne jest, by całkowity zewnętrzny wymiar płyt (nie uwzględniający wymiarów uchwytów transportowych) był większy i wynosił odpowiednio np. 540x340x95, 1200x340x48, 1200x540x48 ? Spowodowane jest to specyfiką konstrukcji płyt i wielkością stosowanych podzespołów.

Odpowiedź -  Dopuszczalne jest by całkowity zewnętrzny wymiar płyt  był większy.

I w związku z powyższym:

5. Czy dopuszczalne jest, by całkowity zewnętrzny wymiar płyt (nie uwzględniający wymiarów uchwytów transportowych) był większy i wynosił odpowiednio np. 540x340x95, 1200x340x48, 1200x540x48 ? Spowodowane jest to specyfiką konstrukcji płyt i wielkością stosowanych podzespołów.

Komisja udzieliła następującej odpowiedzi: Dopuszczalne jest by całkowity zewnętrzny wymiar płyt  był większy.

 

Uwaga! Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 22.09.2017 r.

W związku z dużo ilością pytań odnośnie zał. nr.1 Opisu przedmiotu zamówienia - w dniu 19.09.2017 r. załączniki zostały doprecyzowane i zamieszczone w nowej wersji.

 

W związku z wpłynięciem  zapytania dotyczących powyższego postępowania poniżej przedstawiamy ich treść i jednocześnie udzielamy odpowiedzi:

W związku z istotną zmianą parametrów technicznych płyt o wymiarach 1000x500x48, polegającej na konieczności zastosowania technologii chłodzenia płyty wodą, zmieni się masa płyty.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego parametru (w odniesieniu do płyt 1000x500x48) na: max. 60 kg (tolerancja masy +20%)?

Komisja udzieliła następującej odpowiedzi: Informujemy , że dopuszcza się zmianę masy do max.  60 kg ( tolerancję max + 20 % ).

Uwaga! Infomujemy iż w dniu 15.09.2017 r. termin składania ofert do powyższego postępowania zostaje wydłuż do dnia 29.09.2017 r.

Uwaga ! Informujemy, iż w dniu 21.09.2017 zostaje wydłużony termin realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 29.12.2017 r. do dnia 30.03.2018 r. W związku z tym zostały zaktualizowane  załączniki; zał. nr. 2 Formularz ofertowy oraz zał nr.4 Projekt umowy.