Tenders

Nazwa zamówienia

,,Bieżące remonty oraz eksploatacja wykonywanych w ramach rekultywacji urządzeń hydrotechnicznych oraz odbiorników zewnętrznych – materiały ‘’

Osoba prowadząca Paulina Karasińska-Gorzelak
Numer postępowania 15/PGOR/SB/5/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-07-07
Data dodania 2014-07-01

Rogowiec ,  dn. 01.07.2014r

 

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

1. Nazwę i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    01.07.2014r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg ograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   ,,Bieżące remonty oraz eksploatacja wykonywanych w ramach rekultywacji urządzeń hydrotechnicznych oraz odbiorników zewnętrznych – materiały ‘’

 

 

Część I

 

 

 1. Kamień 80/160 mm – 200 Ton

Część II

 1. Taśmociąg do rozładunku betonu – 532 mᶟ

Część III

 1. Kosz PCV 5x1x0,5 – 20 sztuk
 2. Kosz PCV 5x1x1 – 20 sztuk

Część IV

 1. Siatka stalowa Ø 12 mm 5x2,15 oczko 15c15 cm – 40 sztuk
 2. Siatka stalowa Ø 10 mm 5x2,15 oczko 15c15cm -  30 sztuk
 3. Siatka stalowa Ø 8 mm 5x2,15 oczko 15c15 cm – 20 sztuk
 4. Pręty stalowe od Ø 8-16 mm – 10000 kg

Część V

 1. Rura PEHD SPIRO SN8 Ø 600 mm – 40 mb
 2. Rura PEHD SPIRO SN8 Ø 800 mm – 40 mb
 3. Rura PEHD SPIRO SN8 Ø 1000 mm – 40 mb
 4. Spawanie rur 600/800/1000 – 4 szt.
 5. Transport rur – 5 kpl.

 

Część VI

 1. Paliki Ø 7-10 mm – 1000 sztuk
 2. Kiszka faszynowa Ø 20cm – 400 mb

 

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 30.11.2016r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

    6.1 Dostawcy na rynku min 3 lata

7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia

    spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:

    7.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu  przetargowym według Załącznika nr 1, 

    7.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

 8. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

     100% cena

 9. Składanie zamówień uzupełniających

      Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga 

13. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Termin składania: do dnia 07.07.2014r

      Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail : paulina.karasinska-gorzelak@bestgum.pl  w tytule podać :

      Znak postępowania: 15/PGOR/SB/5/2014

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

 

  14. Termin związania ofertą:

        30 dni

  15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

        niepublicznego

 • Zawarcie umowy do dnia 30.11.2016r
 • Dostawy będą dostarczane wyłącznie w dni robocze w godz. 6-14 w miejsce wskazanego przez Odbiorcę tj. na adres siedziby Odbiorcy – 97-427 Rogowiec ul. Św. Barbary 3 oddział w Turowie ( wszystkie materiały i usługi będę dostarczone/ świadczone na terenie KWB Turów w Bogatyni ) 

  16.  Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  17.  Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

         negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

         której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

        Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

         przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

         oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

         w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 Załączniki :

Załącznik nr 1

załącznik nr 2