Tenders

Nazwa zamówienia

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz szkolenia i kursy specjalistyczne

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 01/BGOS/DB/2018
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2018-02-12
Data dodania 2018-02-06

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    06.02.2018r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie zrealizowane do 31.12.2020r

6.   Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia   warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

      Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów,  które  zostaną   ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia:  12.02.2018r do godziny 12.00

14. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:                                                          

      BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

 Znak postępowania: 01/BGOS/DB/2018r – Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz szkolenia i kursy  specjalistyczne.

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

15. Termin związania ofertą

    90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji

     elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie

    aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie

    podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

     Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny

    i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 07.02.2018 R

W SIWZ w punkcie 10.3.2 nastąpiła omyłka pisarska, prawidłowy zapis jest następujący:

10.3.2.  Zaświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na  ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 08.02.2018 R

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia08.02.2018r :

Pytanie:

Mając na uwadze doświadczenia z wielu postępowań tego typu zwracam się z

prośbą o wyjaśnienie i uszczegółowienie zapisów SIWZ (wszystkie dotyczą

punktów 8 i 9).
1) Proszę wskazać minimalną i maksymalną liczbę uczestników szkolenia z
    zakresu udzielania pierwszej pomocy
    Cena szkolenia jest ściśle powiązana z ilością uczestników, tym bardziej
    jeśli podana ma być cena za jednego uczestnika.
2) Proszę wskazać czy szkolenie ma być realizowane w siedzibie
    Zamawiającego w salach udostępnionych bezpłatnie dla tego celu?
3) Czy wymagają Państwo, aby zajęcia prowadzone były przez doświadczony
    personel medyczny, tj. ratownika medycznego z min. 5-letnim doświadczeniem
   pracy w zawodzie, któr przeprowadzili w ostatnich 3 latach min. 150 szkoleń
   Brak wskazania takiego parametru (odn. kadry szkolącej) może spowodować, iż
   wybrana zostanie oferta, w której zajęcia prowadzić będzie osoba
  nieposiadająca uprawnień ratownika medycznego, nie posiadająca doświadczenia
  i tym samym nie posiadająca właściwego przygotowania do prowadzenia zajęć z
  zakresu pierwszej pomocy. Polskie przepisy nie normują wymogów odn.
  prowadzenia zajęć pierwszej pomocy w zakładach pracy, jednak zlecając tego
  typu zajęcia warto zadbać o wysoką jakość takiej usługi (tym bardziej, że
  chodzi o przygotowanie do działań mających na celu ratowanie ludzkiego życia
  i zdrowia).
4) Czy wymagają Państwo, aby zajęcia praktyczne stanowiły większą część
   czasu trwania szkolenia, np. 85% - część praktyczna, 15% - część teoretyczna
  Brak wskazania takiego parametru może skutkować wyborem oferty, w której
  zajęcia prowadzone są w sposób mało atrakcyjny (wykłady) co wpływa na
  skuteczność nauczania i przygotowania pracowników do niesienia pomocy w
  stanach zagrożenia zdrowia i życia.
5) Czy wymagają Państwo, aby zajęcia praktyczne realizowane były z
  użyciem specjalistycznego sprzętu dydaktycznego, dzięki którym uczestnicy
  nabędą umiejętności praktyczne (manekin osoby dorosłej, dziecka,
  niemowlęcia, zestaw do pozoracji ran, sprzęt ratowniczy, apteczki, płachty
  ewakuacyjne, inne).
6) Jeśli posiadają Państwo defibrylator(-y) automatyczne (AED) - czy
  wymagają Państwo, aby zajęcia praktyczne realizowane były na treningowym
  (szkoleniowym) odpowiedniku Państwa modelu?
  Proszę o podanie nazwy i modelu Państwa urządzenia AED (jeśli dotyczy)
  Państwa pracownicy mają być przygotowani do działań w sytuacji kryzysowej i
  krytycznej (wypadek) - w tego typu zdarzeniach dobrze jest, aby pewne
  czynności wykonywali automatycznie (obsługa AED) - łatwiej będzie im
  działać, jeśli wcześniej ćwiczyli na takim samym modelu urządzenia, z którym
  mogą się spotkać na terenie swojego zakładu.

Odpowiedź:

ad. 1) Liczba uczestników szkolenia grupa od 8-16 osób.

ad.2) Miejsce szkolenia po uzgodnieniu z firmą szkolącą w promieniu około 15 km od siedziby,      

         możliwość odbycia szkolenia w siedzibie Zamawiającego.
ad.3) Zajęcia powinny być prowadzone przez doświadczony personel upraw. min
        medycznego z odpowiednim doświadczeniem.
ad.4) Czas trwania szkolenia min 7h, w tym 70% - część praktyczna, 30% -
        część teoretyczna.
ad.5) Zajęcia praktyczne realizowane powinny być przy użyciu
       specjalistycznego sprzętu dydaktycznego.


ad.6) Zajęcia prowadzone mogą być przy użyciu dowolnego defibrylatora
        automatycznego.

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 08.02.2018 R

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 08.02.2018r :

Pytanie:

1. Czy zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia szkolenia.

2. Jak wielkie pod względem ilości osób przewidziane są grupy szkoleniowe.

Odpowiedź: 

1.Miejsce szkolenia po uzgodnieniu z firmą szkolącą w promieniu około 15 km od siedziby,      

 możliwość odbycia szkolenia w siedzibie Zamawiającego.

2. Ilość uczestników szkolenia- grupa 8-16 osób

 

 

Załączniki: 

SIWZ

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

zał.8

zał.9

zał.10

zał.11