Tenders

Nazwa zamówienia

ŚRODKI CZYSTOŚCI

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 6/BHP/JGLO/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-07-07
Data dodania 2014-07-02

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  2.07.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup  i dostawy  środków  czystości  w  II półroczu  2014r

  Dokładny opis  przedmiotu w Załączniku nr 2

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  31.XII.2014

 6.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

    spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

               6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia  Załącznik nr 1

               6.2 Opis przedmiotu/produktu/  zamówienia – Załącznik nr 2

               6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE – Załącznik Nr 3           
               6.4 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                     przetargowym - Załącznik nr 4

               6.5 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności - Załącznik nr 5

               6.6 Potwierdzony  projekt Umowy – Załącznik  Nr 6
               6.7 Wykaz przewidywanych środków czystości  do zakupu   - Załącznik  Nr 7

 7.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

   100% cena

 8. Składanie zamówień uzupełniających;

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 9. Możliwość składania ofert wariantowych

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 10. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

  Zamawiający nie wymaga 

 11. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -  Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia 7.07.2014r.

  Ofertę wraz  z  wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ  Nr 6/BHP/JGLO/2014r

  należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec ,  opisaną numerem postępowania

 12. Termin związania ofertą: 

  90 dni 

 13.  Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia niepublicznego

    Zawarcie umowy na okres  : 07.2014r   do  31.XII.2014r

 14. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

  negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

  której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

  Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

  przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

  oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

  w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.


Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu Jan Głowacki
Poczta: jan.glowacki@bestgum.pl