Tenders

Nazwa zamówienia

KAUCZUK SKD-ND; SKN-2645E; SKI-3; SBR 1502

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 23/JGLO/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-07-30
Data dodania 2014-07-17

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  17.07.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup  i dostawy  : Kauczuku SKD- ND , SKN-2645 E , SKI-3, SBR 1502

     / w okresie : 12.08.2014r do  18.XII.2014r

     Dokładne  Opisy   Przedmiotu  Zamówienia zawarte  w Załącznikach  nr 2.

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  18.XII.2014

 6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

   spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

               6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia  Załącznik nr 1

               6.2 Opis przedmiotu/produktu/  zamówienia – Załącznik nr 2 (SKD-ND); Załącznik nr 2 (SKN-2645E); Załącznik nr 2 (SKI-3); Załącznik nr 2 (SBR 1502);

               6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE – Załącznik Nr 3           
               6.4 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                     przetargowym - Załącznik nr 4

               6.5 Protokół przyjęcia magazynowego - Załącznik nr 5

                        6.6. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności -   Załącznik nr 6

                       6.7 Potwierdzony  projekt Umowy –  Załącznik  Nr 7
                       6.8. Przewidywany   harmonogram dostaw  - Załącznik  Nr 8 

7.       Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

         100% cena

8.      Składanie zamówień uzupełniających;

         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.      Możliwość składania ofert wariantowych

          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10.     Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

          Zamawiający nie wymaga  

11.     Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -   Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia 30.07.2014r.

         Ofertę wraz  z  wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ  Nr 23/JGLO/2014r należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp.z o.o. ul.Św.Barbary 3       
          97-427  Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

12.     Termin związania ofertą: 

           90 dni

13.     Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia niepublicznego

          Zawarcie umowy na okres: 12.08.2014r  do 18.12.2014r

14.     Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

15.     Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

          negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

          której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

  Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

  przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

  oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

  w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 

UWAGI

 


Sprawę prowadzi: Jan Głowacki

Dział: Logistyki i Handlu
Poczta: jan.glowacki@bestgum.pl