Tenders

Nazwa zamówienia

ŚRODKI CHEMICZNE DO PRODUKCJI MIESZANEK GUMOWYCH ( CHLOROPARAFINA STAŁA 70%, TRÓJTLENEK ANTYMONU, IPPD, TLENEK CYNKU 99,5%, PRZYSPIESZACZ CBS, STEARYNA TECHNICZNA W PŁATKACH)

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 24/JGLO/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-08-04
Data dodania 2014-07-17

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  17.07.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup  i dostawy  środków  chemicznych  do produkcji  mieszanek gumowych

               Dokładne  Opisy   Przedmiotu w Załącznikach - Nr 2.

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  31.XII.2014r

 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

               6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia  Załącznik nr 1

               6.2 Opisy przedmiotu/produktu/  zamówienia – Załącznik nr 2(CHLOROPARAFINA STAŁA 70%); Załącznik nr 2 ( TRÓJTLENEK ANTYMONU);  Załącznik nr 2 (IPPD); Załącznik nr 2 (TLENEK CYNKU 99,5%); Załącznik nr 2 (PRZYSPIESZACZ CBS); Załącznik nr 2 (STEARYNA TECHNICZNA W PŁATKACH)

               6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE – Załącznik Nr 3           
               6.4 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                     przetargowym -  Załącznik nr 4

                        6.5. Protokół przyjęcia magazynowego - Załącznik nr 5

                        6.6 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności -  Załącznik nr 6

                        6.7 Potwierdzony  projekt Umowy – Załącznik  Nr 7
                        6.8 . Przewidywany  harmonogram dostaw - Załącznik  Nr 8

7.      Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

       100% cena

8.    Składanie zamówień uzupełniających;

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.    Możliwość składania ofert wariantowych

        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10.   Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

        Zamawiający nie wymaga 

11.  Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -   Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia  : 4.08.2014r.

       Ofertę wraz  z  wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ  Nr  24/JGLO/2014r  należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.Św. Barbary 3 97-427
        Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

12.  Termin związania ofertą: 

       90 dni 

13.   Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia niepublicznego

        Zawarcie umowy na okres  : 15.09 .2014r   do   23.12.2014r

14.   Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

15.   Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

        negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

        której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

           oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

           w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 


Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu Jan Głowacki

Poczta: jan.glowacki@bestgum.pl