Tenders

Nazwa zamówienia

Dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 02/BGOS/PE/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-05-23
Data dodania 2019-05-14

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    14.05.2019 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem  

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

   Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy

6.   Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100 % cena

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia

    warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

      Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów,  które  zostaną   ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający   nie dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia: 23.05.2019 r.

14. Ofertę należy złożyć  na adres:                                                                                                                                                       

    BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

    Nr postępowania 02/BGOS/PE/2019 – dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

15. Termin związania ofertą

    90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji

     elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie

    aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie

    podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

     Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny

    i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 20.05.2019 R

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytań Oferenta z dnia 16.05.2019 r. 

        Pytania :

             1. - Czy myjka pierwsza o wym. min. 700 x 400 mm może być bez pokrywy? - Jaka ilość płynu na jeden serwis- 60 l.?

             2.   Czy myjka druga ( 1200 x 700 mm ) może mieć wymiar 1160 x 670 mm?

     Czy może być bez pokrywy?

     Jaka ilość płynu na jeden serwis – 200 l ?

3.  Czy myjka trzecia ( 2000 x 1000 mm ) może mieć wymiar roboczy 2000 x 670 mm, całkowity   

         2050 x 1000 mm ?

     Czy może być bez pokrywy?

     Jaka ilość płynu na jeden serwis- 120 l. ?

Odpowiedzi:

       Ad. 1 Myjka musi posiadać pokrywę a ilość płynu powinna wynosić około 60 litrów +/-10%

      Ad. 2 Myjka musi zachować przynajmniej minimalne wymiary podane w opisie zamówienia; musi posiadać pokrywę; ilość płynu 80l +/-10%

      Ad. 3 Myjka musi mieć wymiar roboczy przynajmniej 1900x960mm; myjka może być bez pokrywy; ilość płynu 120L.

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 20.05.2019 R.

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytań Oferenta z dnia 17.05.2019 r

Pytania: 

 1. Pierwsza myjka

    a) Czy zamawiający dopuszcza wymiary wanny myjącej 780x575?

2. Druga myjka

   a) Czy zamawiający dopuszcza wymiary wanny myjącej 1175x775?

3. Trzecia myjnia x 2

  a)Czy zamawiający dopuszcza wymiary wanny myjącej 2000x500?

  b)Czy zamawiający dopuszcza ten rodzaj myjni bez pokrywy?

Odpowiedzi:

 Ad. 1 Dopuszczam wymiary 780x575 mm

 Ad. 2 Dopuszczam wymiary 1175x775 mm

 Ad. 3 Myjka musi mieć wymiar roboczy przynajmniej 1900x960mm; dopuszcza się myjkę bez  

           pokrywy 

Załączniki:

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13 

zał. nr 14