Tenders

Nazwa zamówienia

Budowa komunikacji i odwodnienia w rejonie VII i dolnej części V pochylni - – materiały

Osoba prowadząca Piotr Gębarowski
Numer postępowania 06/PGEB/07/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-08-04
Data dodania 2014-07-30

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

  1. Data wystawienia ogłoszenia

30.07.2014r.

  1. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg ograniczony

  1. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

 

Dostawa :

  1. Pospółka zagęszczalna – 4980 ton
  2. Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm – 3450 ton.
  3. Beton C16/20 – 500 m3.

 

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

31.08.2014r

 

      6.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

             spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:

             6.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                   przetargowym według Załącznika nr 1,

             6.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

 

      7.Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

 

      8.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

 

       9. Możliwość składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

      10.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.

          

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -    Termin składania: do dnia 04.08.2014r godz. 14:00

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail : piotr.gebarowski@bestgum.pl  w tytule podać :

Znak postępowania:06/PGEB/07/2014

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

   

      13. Termin związania ofertą: 

90 dni

 

      14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

            niepublicznego

- Dostawy będą dostarczane wyłącznie w dni robocze w godz. 6-14 w miejsce wskazanego   przez Odbiorcę tj. KWB TURÓW w Bogatyni.

 

     15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

     16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

            Negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2   

           oferty niepodlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy

           zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

załącznik 1POBIERZ PLIK

załącznik 2POBIERZ PLIK

 


Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu Piotr Gębarowski

Pocztapiotr.gebarowski@bestgum.pl