Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa łożysk z wykorzystaniem magazynu depozytowego

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 5/ABAR/PE/2020
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2020-05-10
Data dodania 2020-04-28

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych BESTGUM POLSKA sp. z o.o

2. Data wystawienia ogłoszenia

   28.04.2020 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   Dostawa łożysk z wykorzystaniem magazynu depozytowego

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie realizowanie przez 12 miesiące od daty podpisania umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

 Termin składania ofert został określony do dnia:  10.05.2020 r.

13. Ofertę należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

 andrzej.baryla@bestgum.pl          

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

 Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

 Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej):

SIWZ

Załączniki:

Zał. 1 - Opis  przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP

Zał. 4 - Projekt Umowy.

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 12 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Projekt umowy – magazyn depozytowy.

Zał. 14 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy na magazyn depozytowy.

Zał. 15 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.

 

Uwaga! 

W związku z wpłynięciem pytania od jednego oferentów dotyczącego braku oznaczeń rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany koszyk w poniżej wymienionych łożyskach:  

Nr. pozycji

nazwa

99

7303B

100

7308 B

101

7311 B

102

7315 B

103

7318 B

104

NJ 2307

105

NJ2309

106

NJ 306

108

NU 208

109

NU 209 C3

110

NU210

111

NU 218 C3

113

NU 221 C3

114

NU 224 C3

115

NU 226 C3

122

NU317 C3

129

KGLM-30

130

KGLM-25

Informuję iż powyżej wymienione łożyska muszą posiadać koszyk mosiężny.

Uwaga! 

W związku z wieloma  pytaniami odnośnie braku określenia w niektórych łożyskach  rodzaju koszy oraz określenia czy  łożysko ma posiadać uszczelnienie  jednostronne czy też dwustronne (2RS) ,  w dniu 29,04.2020 r został doprecyzowany  zał. nr. 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. Uprzejmie proszę o pobranie aktualnej wersji. 

Uwaga! 

Informuję iż w związku wieloma pytaniami odnośnie łożysk z pozycji :

129.

10518518

ŁOŻYSKO KULOWE WACHLIWE KGLM-30

50

10

130.

10518519

ŁOŻYSKO KULOWE WACHLIWE KGLM-25

50

10

a mianowicie braku produkcji tych łożysk przez firmę FAG i SKF – dopuszczamy w tych dwóch przypadkach złożenia oferty na zamiennik marki IGUS.