Tenders

Nazwa zamówienia

Modernizacja sterowania kalandra

Osoba prowadząca Mieczysław Gaszewski
Numer postępowania 2/MGAS/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-08-25
Data dodania 2014-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym     - zmiana 22.08.2014

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  12.08.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   

  ,, Modernizacja sterowania kalandra ”

   

Modernizacja sterowania kalandra - zakres

 

1 Wykonanie modernizacji układu zasilania napędów głównych wałów kalandra

 • dostawa rozdzielnic zasilających dla 4 wałów napędzonych silnikami prądu stałego o mocy108,5kW, 1480/3000 obr/min,

 • nowe zasilania silników

 • nowa magistrala komunikacyjna

 • nowe rozdzielnice lub użyć istniejące po demontażu starego wyposażenia

 • wykorzystanie istniejących tachoprądnic

 • wymiana okablowania w punktach koniecznych

   

  2 Wykonanie modernizacji sterowania i napędów pomocniczych kalandra wraz w wymianą okablowania:

 • dostawa rozdzielnic sterowniczych wyposażonych w kompletną aparaturę do zabezpieczenia i sterowania dwukierunkowego 16 napędów regulacji poziomów wałów głównych, oraz napędów towarzyszących lub montaż nowego osprzetu w istniejących rozdzielnicach po demontażu starego wyposażenia

 • wymiana okablowania zasilania i sterowania napędów w punktach koniecznych

   

  4 Wykonanie modernizacji układów mechanicznych kalandra

  a) wykonać automatyczne sterowanie szerokością płyt kalandrowanych/ustawianie noży krążkowych/

  b) wykonać mechanizm automatycznego podawania obrzeży płyt po odcięciu przez noże na walce kalandra

  c) zautomatyzować ustawianie docisku płyt dublowanych na końcu chłodziarki.

  d) zamontowanie miernika  długości dublowanej płyty i zintegrowanie go z pulpitem sterowniczym.

  e) zamontowanie wagi elektronicznej pokazującej masę płyty kalandrowanej po zakończeniu dublowania na nawijaku kalandra

  f) wykonać miernik grubości płyty kalandrowanej na chłodziarce przed nawinięciem na balot i zintegrować go z pulpitem

   

  3 Modernizacja – wymiana pulpitu operatorskiego.

  Wykonanie pulpitu operatorskiego zawierającego kompletne układy do sterowania i zarządzenia napędami i parametrami kalandra (wizualizacja pracy linii technologicznej). Pulpit wyposażony w aparaturę łączeniową i sygnalizacyjną oraz panel operatorski dotykowy min. 10” dostosowany do potrzeb użytkownika. Sterownik podstawowy zarządzający pracą kalandra. Nowe sterowanie musi posiadać układ podtrzymania zasilania po zaniku napięcia min. 30 minut. Zainstalowane oprogramowanie należy wykonać z możliwością archiwizacji  w pomieszczeniach biurowych działu produkcji wraz konwersją do arkuszy kalkulacyjnych lub danych .

             

  4 Prace montażowe i uruchomieniowe.

  Po uruchomieniu wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą, która musi zawierać Deklarację Zgodności. Po dopuszczeniu maszyny  do eksploatacji wykonawca musi dokonać przeszkolenia pracowników z zainstalowanego systemu.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  - w ciągu 10 tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu

   

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

   

  1. Dokument w postaci referencji od 3 firm potwierdzający wykonanie prac o podobnym charakterze

   - złożyć nie póżniej niż  przy składaniu ofert

    

          7.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

                spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

                7.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                      przetargowym według Załącznika nr 1,

                7.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

    

         8.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

   100% cena

    

         9.  Składanie zamówień uzupełniających;

                Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

    

         10.  Możliwość składania ofert wariantowych

               Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    

         11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

               Zamawiający nie wymaga 

             

        12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                 
              Termin składania: do dnia 25.08.2014r. do godz. 12:00

  2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail : mieczyslaw.gaszewski@bestgum.pl  w tytule podać :

   Znak postępowania: 2/MGAS/2014

   Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

      

         13. Termin związania ofertą: 

   90 dni

    

         14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

               niepublicznego

               - Zawarcie umowy

    

         15. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

    

         16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

               negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

               której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

             Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

              przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

              oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

              w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.


   Załączniki:
   Zał. 1
   Zał. 2