Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa urządzenia wiertniczego do skał trudnourabialnych

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 04/WWOL/PW/2020
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2020-06-05
Data dodania 2020-05-18

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowy BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,
    ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    18.05.2020r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Dostawa urządzenia wiertniczego do skał trudnourabialnych"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 14.12.2020r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 05.06.2020r. do godz.14:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  04/WWOL/PW/2020  "Dostawa urządzenia wiertniczego
                                                                                                        do skał trudnourabialnych"

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

Informacja z dnia 28.05.2020r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytań Oferentów z dnia 20.05.2020r. oraz 27.05.2020r.

Pytania:

1. Czy dopuszcza się do przetargu maszynę kilkuletnią, która nigdy nie pracowała u klienta w kamieniołomie?

2. Czy zostanie dopuszczona do przetargu wiertnica z kompresorem o cisnieniu roboczym 24bar? Kompresor spełnia pozostałe warunki postawione w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do poniższych zapytań dotyczących umowy sprzedaży:

       a. Paragraf 10 ust 1.4. - czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą  zmianę zapisu: W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę
           karami umownymi w wysokości po 0,2% wartości netto umowy określonej w paragrafie 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 5-go roboczego dnia.

       b. Paragraf 11. ust 3. -  czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą  zmianę zapisu: Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie technicznie uzasadnionym i bez zbędnego
           opóźnienia, jednak nie dłużej niż 4 dni robocze od momentu powiadomienia go o ujawnieniu usterek i wad, o ile strony nie uzgodnią innego terminu.

       c. Paragraf 11. ust 8. -  czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą  zmianę zapisu: Jeżeli czas naprawy przekracza 14 dni od dnia zgłoszenia wady, Wykonawca pokryje koszty wynajmu podobnej maszyny przez
          Zamawiającego.

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody i nie dopuszcza do przetargu maszyny kilkuletniej. Urządzenie musi zostać wyprodukowane w roku 2020.

Ad.2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody i nie dopuszcza do przetargu urządzenia z kompresorem roboczym 24bar. Proponowane urządzenie musi być zgodne z przedłożonym opisem przedmiotu zamówienia –
          załącznik nr 1 do SIWZ.

Ad.3. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody i nie dopuszcza dokonania zmian treści zapisów umowy w §10 ust.1.4., §11 ust.3 oraz §11ust.8.

Załaczniki:

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13

zał. nr 14

zał. nr 15