Tenders

Nazwa zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01 - wodne ciecze myjące oraz o kodzie 12 01 09 - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawiarające chlorowców

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 18/BGOS/TP/2020
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2020-09-10
Data dodania 2020-08-27

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   27.08.2020 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01- wodne ciecze myjące oraz  12 01 09   - odpadowe emulsje i roztwór z obróbki metali niezawierające chlorowców

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

Termin realizacji zamówienia przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 10.09.2020 r. do godz.14.30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

 powołując się na znak postępowania :   18/BGOS/TP/2020-   Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 12 03 01- wodne ciecze myjące oraz  12 01 09  - odpadowe emulsje i roztwór z obróbki metali niezawierające chlorowców

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 01.09.2020 r

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytań Oferenta z dnia 31.08.2020 r. 

 Pytanie :       

 ,,W związku z ogłoszonym Postępowaniem przetargowym nr 18/BGOS/TP/2020, na zagospodarowanie odpadów    o kodach 12 01 09* i 12 03 01*,

proszę o przesłanie analiz odpadów oraz udzielenie informacji jak odpady są przygotowywane do odbioru, czy np. w paletopojemnikach.”

 Odpowiedź:

Odpady odbierane są z wanien osadowych. Proces odbioru to przepompowanie do cysterny.

Nie posiadamy analiz odpadów. Istnieje możliwość pobrania próbek odpadów przez potencjalnego Wykonawcę, w celu  przeprowadzenia analizy we własnym zakresie.

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 04.09.2020 R

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytań Oferenta z dnia 03.09.2020 r 

Pytanie: 

,,W związku z czasem, jaki firma nasza potrzebuje na odebranie prób odpadu oraz ich zbadanie, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 24.09.2020 r 

Odpowiedź : 

Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.09.2020 r do godz. 14.30 

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 22.09.2020 R

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytań Oferenta z dnia 21.09.2020 r 

Pytanie: 

Zwracam się z prośbą o:

1. Przesłanie próbek odpadów do naszego laboratorium lub możliwość przyjazdu i pobrania osobiście. Wycena jest skorelowana z właściwościami fizyko-chemicznymi odpadu.

2. Przedłużenie czasu składania ofert. Od momentu otrzymania próbek do analizy potrzebujemy około 10 dni na dokonanie analizy i przygotowanie oferty.

Odpowiedź : 

1. Wyrażamy zgodę na przyjazd i pobranie osobiście próbek do analizy.

2. Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.10.2020 r do godz. 12.00 

Zał. 1 -  Opis przedmiotu zamówienia. 

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Projekt Umowy.

Zał. 4 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. 6 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupy w Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PG

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Aukcji Elektronicznej.

Zał. 11 - Zlecenie odbioru odpadów

Zał. 12 - Karta przekazania odpadów

Zał. 13 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 14 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą RODO

Zał. 15 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.