Tenders

Nazwa zamówienia

Budowa układu komunikacyjnego i odwodnienia w rejonie przenośnika magistrali węglowej

Osoba prowadząca Piotr Gębarowski
Numer postępowania 10/PGEB/09/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-09-12
Data dodania 2014-09-09

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

  1. Data wystawienia ogłoszenia

09.09.2014r.

  1. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg ograniczony

  1. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

 

Budowa układu komunikacyjnego i odwodnienia w rejonie przenośnika Magistrali Węglowej.

 

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

30.07.2015r

 

 

       6   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

             spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:

 

             7.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                   przetargowym według Załącznika nr 1,

             7.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

 

      7.Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

 

      8.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień uzupełniających

 

       9. Możliwość składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Ilość części: 2

Część 1: Budowa układu komunikacyjnego w rejonie przenośnika Magistrali Węglowej

Część 2: Budowa odwodnienia w rejonie przenośnika Magistrali Węglowej

 

      10.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

          

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -   Termin składania: do dnia 12.09.2014r godz. 14:00

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail : piotr.gebarowski@bestgum.pl  w tytule podać :

Znak postępowania: 10/PGEB/09/2014

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

   

      13. Termin związania ofertą: 

90 dni

 

      14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

            niepublicznego

- Usługa będzie realizowana wyłącznie w dni robocze w godz. 6-14 w miejsce wskazanego przez Odbiorcę tj. KWB TURÓW w Bogatyni.

 

     15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

     16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, naktórej będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

załącznik 1POBIERZ PLIK

załącznik 2POBIERZ PLIK

 


Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu Piotr Gębarowski

Pocztapiotr.gebarowski@bestgum.pl