Tenders

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na terenie KWB Bełchatów

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 13/ABAR/PK/2020
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2020-11-23
Data dodania 2020-11-10

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM  POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   10.11.2020 r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Świadczenie usług transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na terenie KWB Bełchatów

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie realizowanie w okresie od 01.02.2021 r do 31.01.2022 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium

1

Oferowana cena netto za świadczenie usług sprzętowo transportowych danym urządzeniem/maszyną

96 %

96 pkt

2

Ilość oferowanego sprzętu ( w sztukach)

4 %

4 pkt

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą pozycję, jedynie w pozycji nr. 3 – ładowarka kołowa z łyżką o poj. min 5m³ zamawiający wymaga złożenia oferty na 3 sztuki ( w tym przypadku każda oferta na mniejszą ilość sztuk nie będzie brana pod uwagę).

 

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

Termin składania ofert został określony do dnia:  23.11.2020 r do godziny 15-stej

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

                Znak postępowania: 13/ABAR/PK/2020

               Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

13.1. Oferta powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności  jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia.

13.2. . Dodatkowo zamawiający wymaga oddzielnego zabezpieczenia w oddzielną kopertę  zał. nr. 2 do SIWZ – Formularza ofertowego. Kopertę z formularzem ofertowym należy włożyć do głównej koperty z wszystkimi innymi dokumentami wymaganymi w SIWZ.

14. Termin związania ofertą

 90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego: --------------------------------------------------------

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Zał. 1 - Opis  przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP.

Zał. 4 - Projekt Umowy.

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 12 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobecZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.

Zał. 14 - Oświadczenie  o  posiadaniu przez pracowników Wykonawcy  odpowiednich uprawień do wykonywania pracy na  urządzeniach /maszynach którymi Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz Zamawiającego.

Zał. 15 - Oświadczenie  o  posiadaniu przez pracowników Wykonawcy  aktualnych badań lekarskich.

Zał. 16 - Oświadczenie  o wykonywaniu przez oferenta usług sprzętowo – transportowych na terenie  zakładów górniczych lub podmiotów branży budowlanej.

Zał. 17 - Projektu Umowy o administrowaniu danymi osobowymi.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! W związku z wpynięcie od jednego z oferentów pytania następujące treśći: Czy istnieje możliwość rezygnacji z ograniczenia oferowanego sprzętu jakim jest data produkcji? 

Odpowiedź: Informujęmy, iż oferowany sprzęt musi spełniać wymogi roku produkcji zawarta w zał. nr. 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uwaga! W związku z wpynięcie od jednego z oferentów pytania następujące treśći: 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania przetargowego nr 13/ABAR/PK/2020 na „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  na terenie KWB Bełchatów” zwracam się z prośbą o udzielenie

informacji:

Pkt. 10.2.18 SIWZ „Potwierdzenie o posiadaniu dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu oraz OC i NNW” – Proszę o wyjaśnienie o jakie ubezpieczenie chodzi ? Czy wystarczy polisa od działalności gospodarczej zawierającej swoim zakresem ochronę środków trwałych tj. maszyny budowlane i urządzenia Oferenta?  Czy chodzi o jakieś inne dodatkowe ubezpieczenie?

Odpowiedź : Informujemy iż urządzenia- maszyny, które mogą się poruszać po drogach publicznych muszą posiadać OC i NNW, natomiast urządzenia- maszyny  które nie poruszają się po drogach publicznych tylko są transportowane wystarczy że będą posiadać  NNW lub ubezpieczenie od działalności gospodarczej w skład którego będzie wchodzić ubezpieczenie takich urządzeń – maszyn, które nie poruszają się po drogach publicznych. Dodatkowo informuję że na tym etapie postępowania wymagane jest tylko dostarczenie oświadczenia o posiadaniu takich ubezpieczeń – nie wymagamy przy złożeniu oferty skanów ubezpieczenia –o takie dokumenty możemy ewentualnie  poprosić w dalszym etapie postępowania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga ! W związku z wpłynięciem od jednego z oferentów  pytania o możliowość wydłużenia terminu składania ofert do dnia 27.11.2020 do godziny 15-stej - informujęmy iż wyrazamy zgodę na wydłużenie termiunu składania ofert do dnia 27.11.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! W związku z wpynięcie od jednego z oferentów  pytań, poniżej przedstawiam ich treść i odpowiedzi :

1. Czy w § 3 ust 4 Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu miejsca prowadzenia prac?

Mając na uwadze treść zapisu §1 ust 3 Umowy ”W przypadku niezgodności pomiędzy treścią niniejszej Umowy, a treścią załączników pierwszeństwo mają postanowienia Umowy” - zatem konieczne jest precyzyjne określenie miejsca wykonywania umowy. Jeśli Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania prac na innym terenie należy wskazać je na tyle precyzyjnie aby Wykonawca miał świadomość co do pełnego zakresu zlecanych usług, jeśli prace mają być wykonywane tylko na terenie KWB Bełchatów uzasadnione jest wykreślenie słów „a w szczególności”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. Czy w § 4 ust 5 Zamawiający dopuszcza dodanie miejsca na dwie osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź: Informujemy że wyrażamy zgodę na dodanie miejsca na drugą osobę odpowiedzialną za realizację umowy, jednakże nie stanowi to zmiany treści umowy.

3. Czy w § 4 ust. 9 Zamawiający dopuszcza wykreślenie słów „w większości”, prace mają być wykonywane na terenie KWB Bełchatów, zatem konieczne jest precyzyjne określenie miejsca wykonywania umowy? Jeśli Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania prac na innym terenie należy wskazać je na tyle precyzyjnie aby Wykonawca miał świadomość co do pełnego zakresu zlecanych usług.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie § 4 ust 2– zapis tożsamy jest w ust. 13?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

5. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie w § 4 ust 16 zapis w jakiej formie ma być przesłana informacja?

Odpowiedź:  Informujemy iż informacja ma być przesłana w formie pisemnej np. za pomocą poczty e-mial.

Informacja ta nie stanowi zmiany treści umowy.

6. Czy w § 4 ust. 19 – Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów, w przypadku wyboru naszej oferty?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów zakresu ochrony danych osobowych ujętych w § 4 od ust. 23 do 30, w przypadku wyboru naszej oferty, uwzględniając zachowanie równości stron na:

„23. Wykonawca przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”),  

24. Zamawiający przystępując do realizacji niniejszej Umowy oświadcza, iż zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

25. Strony oświadczają, iż zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

26. Strony oświadczają, iż znane są im wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie.

27. Strony dopełniły wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane są przekazywane, a które wynikają z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.

28. Przekazywane przez Strony dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy.

29. Wykonawca oświadcza, że wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy, spełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny Bestgum Polska sp. z o.o. (zgodnie z art. 14 RODO), znajdujący się na stronie internetowej: https://bestgum.pl/Przetargi. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Bestgum Polska sp. z o.o.

30. Zamawiający oświadcza, że wobec osób i reprezentantów, którymi posługuje się podczas realizacji postanowień niniejszej Umowy, spełni w imieniu Wykonawcy obowiązek informacyjny

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

8. Czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie zapisów § 5, w przypadku wyboru naszej oferty?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dot. wystawiania faktury dwa razy w miesiącu? Przewidywane jest wystawianie faktur jeden raz w miesiącu co powoduje iż w skrajnym przypadku za wykonana usługę w pierwszym dniu danego miesiąca oczekujemy 6o dni na zapłatę.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

10. Czy w § 10 ust. 2 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu płatności na 21 dni?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

11. Czy w § 10 ust. 9 Zamawiający dopuszcza zmianę „odsetki ustawowe” na ”odsetki w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

12. Czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie zapisów § 11, w przypadku wyboru naszej oferty,

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

13. Czy Zamawiający gwarantuje ilość przepracowanych godzin zgodnie z szacowaną ilością zawartą w zaproszeniu?

Odpowiedź: Nie gwarantuje

14. Czy Zamawiający dopuszcza w treści umowy współadministrowania zmianę treści na:

-  § 2 ust. na końcu zdania dodanie:

„a w zakresie danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 pkt. g RODO w zw. z §11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w z dnia 8.04.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.”

- w załączniku nr 1 – Klauzuli informacyjnej w pkt. VI, ust. 2 na końcu zdania dodanie:

„a w zakresie danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 pkt. g RODO w zw. z §11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w z dnia 8.04.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.”

- W Klauzuli informacyjnej (zał. 1 do umowy współadministrowania) brakuje informacji wymaganej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. f) RODO – dotyczącej przetwarzania danych poza EOG

„XI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG, w szczególności: Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Hong Kong, Indie, Indonezja Izrael, Japonia, Kazachstan, Kenia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru Filipiny, Puerto Rico, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska, Serbia, Singapur, RPA, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wenezuela, Wietnam, Kanada, Republika Południowej Afryki.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!  Informuję iż w związku ze zmianami w  § 4 - Projektu Umowy tzn. w :

- ust. 5 ( dodanie dodatkowego miejsca na drugą osobę odpowiedzialną za realizację umowy)

 - w ust. od 23-30 ( poprawa numeracja paragrafów od 23-30 – teraz jest ich 28 – w poprzednim projekcie było ich 30 – ale brakował numerów 28 i 29 )  

proszę o pobranie aktualnego załącznika nr. 4 do SIWZ- Projekt umowy z dnia –  24.11.2020 r 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------