Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej oraz środków czystości

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 17/WWOL/DB/2020
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2020-11-27
Data dodania 2020-11-16

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    16.11.2020r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    „Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej oraz środków czystości”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
      częściowych w ramach jednej części.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 27.11.2020r. do godz.14:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  nr 17/WWOL/DB/2020 – „Dostawa odzieży, obuwia, środków
      ochrony osobistej oraz środków czystości”

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

 

UWAGA!

Informacja z dnia 25.01.2021r.

Zamawiajacy informuje, że w dniu 25.01.2021r. zostało uniewanione dla częśći X, XVI, XVIII oraz XIX bez podawania przyczyny powyższe postępowanie przetargowe.

 

UWAGA!

Informacja z dnia 03.12.2020r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 02.12.2020r.

Pytania:

Proszę e udzielenie odpowiedzi na pytania do Postępowanie nr 17/WWOL/DB/2020 :

1. Załącznik nr 12  poz. 2 – Kamizelka ostrzegawcza  - Zamawiający  wskazuje kamizelkę  z elementami fluorescencyjnymi Glowtex zapinaną na suwak. Czy Zamawiający dopuszcza kamizelkę z zapięciem na rzep? Kamizelki z elementami fluorescencyjnymi Glowtex zapinane na suwak są droższe niż zapiane na rzep.

2. Załącznik nr  9 -poz.w1  - Koszula antyelektrostatyczna –  preferowany kolor niebieski. Czy Zamawiający dopuszcza koszule  w szachownicę w kolorze niebiesko-czarnym? Nadmieniamy, że wskazana tkanina o składzie bawełna minimum 95% , włókno przewodzące min. 1% używana do produkcji koszul  jest w szachownicę (kratkę: kolor niebiesko-czarny)   

3. Załącznik nr 16 poz. 14 -Napulśnik skórzany – Prosimy o wykreślenie normy EN 388, która dotyczy rękawic   

4. Załącznik nr 15 poz. 3 – Buty filcowo-gumowe – Zamawiający wskazuje kategorię S4 CI SRC – prosimy o dopuszczenie butów  w kategorii SB E CI SRA, ponieważ  buty gumowo-filcowe  nie występują  na rynku w kat. S4.

5. Załącznik nr 1 poz. 6 -Bezrękawnik ocieplany – Czy bezrękawnik ma spełniać normę EN 20471 klasa 1?  Zamawiający opisuje wyrób   w kolorze zielonym, który   nie będzie spełniać tej normy.  Czy bezrękawnik  ma posiadać wstawki z tkaniny w kolorze fluorescencyjnym  i taśmy odblaskowe? Jeżeli bezrękawnik ma być tylko  w kolorze zielonym,  to norma EN 20471 będzie dotyczyła tylko taśm odblaskowych.

Odpowiedzi:

Ad.1. Załącznik nr 12  poz.2 – Kamizelka ostrzegawcza  - Zamawiający podtrzymuje wskazanie wymogu z opisu przedmiotu zamówienia, kamizelka z elementami fluorescencyjnymi Glowtex zapinana na suwak.

Ad.2. Załącznik nr  8 - poz.1  - Koszula antyelektrostatyczna –  preferowany kolor niebieski. Zamawiający dopuszcza koszule w kolorze niebiesko-czarnym (szachownica).

Ad.3. Załącznik nr 16 poz.15 - Napulśnik skórzany – Zamawiający wykreśla spełnienie normy EN 388.

Ad.4. Załącznik nr 15 poz.3 – Buty filcowo-gumowe – Zamawiający dopuszcza buty w kategorii SB CI SRA.

Ad.5. Załącznik nr 1 poz.6 - Bezrękawnik ocieplany – Zamawiający odstępuje od spełnienia wymagania klasy odblaskowej 1 normy EN 20471 w przypadku bezrękawnika ocieplanego.

Ad.6. Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami w opisie przedmiotu zamówienia wydłuża termin składania ofert do dnia 08.12.2020r. do godz.1300

 

UWAGA!

Informacja z dnia 02.12.2020r.

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 01.12.2020r.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert ?

Ponownie prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert o kilka dni z uwagi na   wymóg złożenia wielu dokumentów do oferty i oczekiwanie na dokumenty od producentów/ dystrybutorów oferowanego asortymentu. Obecna sytuacja związana z epidemią znacząco utrudnia współpracę i obieg dokumentów.

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, że nie przychyla się do prośby Oferenta i nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. Terminem ostatecznym złożenia ofert jest dzień 04.12.2020r. do godz.1430

 

UWAGA!

Informacja z dnia 30.11.2020r.

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 24.11.2020r.

Pytanie 1.

Dzień dobry

Czy jesteście w stanie uszczegółowić wymagania w zakresie proszku, już z doświadczenia wiemy ze Vizir zmienił konfekcjonowanie produktu z 1,5kg (20 prań) na 1,35kg (18 prań), tak więc 1,5 kg nie jest już dostępny na rynku. W przypadku persila 18 prań to dla odmiany 1,17kg obecnie tylko ariel jest pakowany po 1,5kg pytanie jak długo. 3 różne gramatury 3 różne ceny.

Nie brali Państwo pod uwagę większych pojemności jak 7,5kg czy 10,5kg ariel i vizir ma takie opakowania bardziej przemysłowe i jest tutaj większa stabilizacja a cena za kg jest dużo bardziej atrakcyjna

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, że wymaganą wielkością, gramaturą proszku jest 1,5kg.

 

UWAGA!

Informacja z dnia 24.11.2020r.

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytań Oferentów z dni 20-23.11.2020r.

Pytanie 1.

Witam.

Dotyczy postępowania: Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej oraz środków czystości - postępowanie 17/WWOL/DB/2020

W załączniku nr 1 pozycje 1 bluza robocza, 4 i 5 ubranie robocze zimowe (opis bluzy i kurtki zimowej) opis tkaniny mamy kolor zielony i z odpowiedzi z dnia 19.11.2020 wynika, że jest to kolor w zieleni butelkowej pantone 363,364. Jednak w opisie tych wyrobów jest jeszcze zapis ,,materiał odblaskowy koloru żółtego fluoresencyjny - klasa odblaskowości I, kolor tła zielony obejmuje górę bluzy z karczkiem włącznie, dół bluzy oraz część rękawów". Do tego taśma odblaskowa srebrna art. 8912 naszywana po obwodach przód, plecy, rękawy.

Moje pytanie w jakim kolorze mają być wykonane te wyroby? Czy należy tu łączyć te kolory, jeżeli tak to w jaki sposób? Czy będzie tu zastosowana jedna tkanina w kolorze zieleni butelkowej czy w kolorze żółtym fluoresencyjnym?

Pytanie 2.

Prosimy o odpowiedź na pytanie do postępowania nr 17/WWOL/DB/2020 na „Dostawę odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej oraz  środków czystości”

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert np. do dnia 04.12.2020r?

Prośba nasza związana jest z szerokim zakresem  asortymentu objętego postępowaniem oraz wymogiem  złożenia w ofercie  deklaracji zgodności oraz certyfikatów.

Panująca obecnie sytuacja związana z epidemią wirusa COVID-19 ma znaczący wpływ na utrudnienia i organizację  pracy u wielu producentów i dostawców, w tym wprowadzenie pracy zdalnej. Wydłużenie terminu składania umożliwi Wykonawcom rzetelne przygotowanie ofert.

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1:

- zgodnie z podaną w opisie przedmiotu zmówienia normą, ubranie powinno spełniać I klasę odblaskowości, czyli powinien być spełniony warunek: Minimalnej powierzchni intensywnie widzialnego materiału w m² i kolorem materiału odblaskowego jest kolor: żółty fluorescencyjny, a pasów - srebrny (taśma odblaskowa 3M). Kolor tkaniny ubrania: zielony zgodnie z tabelą PANTONE – kolor nr 362, 363 oraz 364.

Ad.2. Zamawiający informuje, że przychyla się do prośby Oferenta i wydłuża termin składania ofert do dnia 04.12.2020r. do godz.1430

 

UWAGA!

Informacja z dnia 19.11.2020r.

Zamawiający udziela informacji do zapytań Oferentów z dni 17-19.11.2020r.

Pytanie 1.

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informację czy w  postępowaniu   nr.17/W W O L / DB/ 2020   w załączniku nr.4 i 9  w odzieży ocieplanej  ma być kurtka czy bluza

Pytanie 2.

Witam.
Poniżej przedstawiam zapytania do następujących części:
1.
poz. nr 7
w jakim kolorze powinna być bluza polarowa?
kolor tła: zielony , kolor: żółty fluorescencyjny w opisie -czy odnosi się do taśmy odblaskowej
W jakich miejscach powinna być umieszczona taśma odblaskowa?

4.
poz. nr 1, 2
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie ochrony środków ochrony indywidualnej
dokumentem wymaganym dla ubrań ochronnych jest deklaracja zgodności UE. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje .
Certyfikat jest wydawany tylko dla producenta i nie podlega wprowadzeniu do obrotu dla odbiorcy.
Na podstawie tego certyfikatu producent zaświadcza deklaracją zgodności, ze oferowany wyrób jest identyczny z certyfikowanym wyrobem.
Na potwierdzenie tego w deklaracji zawarta jest informacja o numerze wydanego certyfikatu i jednostce certyfikującej.
W związku z powyższym wymaganie kopii certyfikatu jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.


7.
poz. nr 1
Proszę o określenie koloru zielonego w koszulkach polo.
Czy jest to zieleń trawiasta, zieleń butelkowa czy inna?
Jeśli jest to możliwe proszę o podanie przybliżonego numeru w PANTONE
poz. nr 2
Proszę o określenie koloru zielonego w koszulkach.
Czy jest to zieleń trawiasta, zieleń butelkowa czy inna?
Jeśli jest to możliwe proszę o podanie przybliżonego numeru w PANTONE

Pytanie 3.

Mam zastrzeżenie do opisu bluzy letniej część 1 pkt1 gdzie podany jest kolor bluzy zielony, podana jest taśma 8912 która jest srebrna a jest takie zdanie:
Materiał odblaskowy koloru żółtego fluorescencyjny i kończy się podwójnie przeszyta).?
Jak to rozumieć?, czy buza ma być cała zielona z pasem srebrnym odblaskowym?, czy bluza ma mieć barki"karczek" oraz doły rękawów w kolorze zółtym fluorescencyjnym + naszyta taśma odblaskowa?

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 oraz nr 9) w ubraniach letnich wymagana jest bluza, natomiast w ubraniach ochronnych zimowych wymagana jest kurtka.

Ad.2.1. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 poz. 7:

- wskazuje kolor tkaniny zielonej zgodnie z tabelą PANTONE – dopuszcza kolor nr 362, 363 oraz 364.

- wymagana taśma odblaskowa 3M 8912.

- na całym obwodzie bluzy oraz rękawach naszyty pas z materiału odblaskowego.

- Zamawiający odstępuje od spełnienia wymagania klasy odblaskowej 1 normy EN 20471 w przypadku bluzy polarowej.

Ad.2.2. Zamawiający informuje, że w załączniku 4 poz.1 i poz.2 oraz załącznikach 3, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 odstępuje od wymagania przedłożenia Certyfikatu wraz z  Deklaracją Zgodności. Zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu lub Deklaracji Zgodności.

Ad.2.3. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 7 poz. 1 poz. 2 oraz załącznikach 1, 2:

- wskazuje kolor tkaniny zielonej zgodnie z tabelą PANTONE – dopuszcza kolor nr 362, 363 oraz 364.

Ad.3.1. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1:

- wskazuje kolor tkaniny zielonej zgodnie z tabelą PANTONE – dopuszcza kolor nr 362, 363 oraz 364. Kolor bluzy zielony i obejmuje górę bluzy z „karczkiem” włącznie, dół bluzy oraz część rękawów

- wymagana taśma odblaskowa 3M 8912

- na całym obwodzie bluzy oraz rękawach naszyte dwa pasy z materiału odblaskowego – taśmy (taśma podwójnie przeszyta). Materiał tła o właściwościach fluoroscencyjnych o barwie żółtej

- bluza powinna spełniać wymagania odblaskowości - klasa 1 normy EN 20471.

 

Zamawiający informuje, że w dniu 19.11.2020r. nastąpiła zmiana wymagań w załaczniku 1 część 19 do SIWZ - proszek do prania (tj. została zwiększona waga proszku z 1,35kg na 1,5kg) jak również w załaczniku 2 do SIWZ - formularz ofertowy (wpisana prawidłowa waga proszku do prania).

 

Załączniki:

Zał. nr 1 część 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 8 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 9 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 10 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 11 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 12 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 13 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 14 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 15 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 16 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 17 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 18 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 19 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 część 20 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. nr 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. nr 5 - Projekt Umowy

Zał. nr 6 - Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. nr 7 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Procedury Zakupów BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Zał. nr 8 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. nr 9 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. nr 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. nr 11 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. nr 12 - Oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. nr 13 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. nr 14 - Oświadczenie Oferenta o odpisie na PFRON.

SIWZ