Tenders

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług sprzętem technologicznym dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na terenie KWB Bełchatów.

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 8/ABAR/PW/PD/PK/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-05-07
Data dodania 2021-04-26

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA  sp. z o.o.   ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   26.04.2021 r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Świadczenie usług sprzętem technologicznym dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na terenie KWB Bełchatów

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Przedmiot zamówienia będzie świadczony od dnia zawarcia umowy do 31.01.2022 r

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

Cena netto 100%

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą pozycję

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

 

    Termin składania ofert został określony do dnia:  07.05.2021 r

 

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

                Znak postępowania: 8/ABAR/PW/PD/PK//2021

        Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

SIWZ 

Zał. do SIWZ:

Zał. 1 - Opis  przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP. 

Zał. 4 - Projekt Umowy.

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 12 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.

Zał. 14 - Oświadczenie  o  posiadaniu przez pracowników Wykonawcy  odpowiednich uprawień do wykonywania pracy na  urządzeniach /maszynach którymi Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz Zamawiającego.

Zał. 15 - Oświadczenie  o  posiadaniu przez pracowników Wykonawcy  aktualnych badań lekarskich.

Zał. 16 - Projekt umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi.