Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym o poj. łyżki w zakresie 1,5 m3 - 1,8 m3

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 02/ BGOS/PK/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-05-21
Data dodania 2021-05-10

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   10.05.2021 r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

     02/BGS/PK/2021- Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym o poj.

     łyżki w zakresie 1,5 m³- 1,8 m³.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia  do 15.11.2021 r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 21.05.2021 r godz. 11.00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania: 02/BGS/PK/2021- Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej   z  osprzętem podsiębiernym o poj. łyżki w zakresie 1,5 m³- 1,8 m³.

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

INFORMACJA Z DNIA 20.05.2021 R

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA  28.05.2021 R DO GODZ. 13.00

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 21.05.2021 R

Zapytania zadane przez Oferentów: 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w SIWZ, zał.1, 3.2 Głębokość kopania z 9.50 na 9,48 m zachowując pozostałe parametry?                                                                                                                      
 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę  maszyn z silnikiem renomowanego producenta innego niż  producent maszyny, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
 3. Dotyczy pkt 1.6 zał nr 1. – (Opis Przedmiotu Zamówienia)Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby maszyna nie posiadała wspomagania rozruchu ? Obecnie sporadycznie występują takie temperatury i takie urządzenie to tylko dodatkowy koszt maszyny. Nowe maszyny z dobrymi akumulatorami odpalają bez żadnego problemu i bardzo sporadycznie montuje się takie urządzenia. Proszę o możliwość zaoferowania maszyny bez takiego rozwiązania
 4. Dotyczy pkt 2.3 zał nr 1. – (Opis Przedmiotu Zamówienia)Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania szybkozłącza innego niż producenta ? Producent maszyny nie produkuje wszystkich  osprzętów do koparek, szybkozłącza zazwyczaj stosuje się ogólnodostępnych producentów tak aby łyżki od innych koparek pasowały do nowej maszyny oraz w momencie awarii łyżki można będzie założyć łyżkę która jest np. w rezerwie na placu. Proszę o możliwość zaoferowania maszyny z takim rozwiązaniem.
 5. Dotyczy pkt 6.10 oraz 6.13 zał nr 1. – (Opis Przedmiotu Zamówienia)Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania w koparce wyświetlacza z obsługą oraz komunikatami w języku angielskim ? Wszystkie komunikaty oraz ich nr są opisane w instrukcji oraz książce serwisowej które są w języku polskim. Proszę o możliwość zaoferowania maszyny z takim rozwiązaniem.
 6. Proszę o określenie jaki jest czas na podjęcie diagnozy a jaki jest czas na wykonanie naprawy, po którym Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną i wykonanie zastępcze umowy?
 7. Czy opisy na maszynie mogą być w formie piktogramów lub w języku polskim?
 8. Czy suma kar umownych może być ograniczona do 30%?
 9. Czy akceptują Państwo termin dostawy maszyn do 30 grudnia 2021r?
 10. Czy akceptują Państwo silnik w maszynie o mocy do 204kW
 11. Czy akceptują Państwo wysięgnik typu HD (Heavy Duty)
 12. Czy akceptują Państwo siłę odspajania na siłowniku łyżki 179 kN
 13. Czy Zamawiający dopuści maszynę, w której zamontowany silnik nie jest produkowany przez producenta maszyny, ale   dostawca jest autoryzowanym dystrybutorem producenta maszyny oraz producenta silników, co zapewnia Zamawiającemu jeden serwis do kompleksowej obsługi przedmiotu zamówienia?
  Jednocześnie dostawca zapewnia dostarczenie urządzenia do diagnostyki silnika zabudowanego w maszynie oraz szkolenie mechaników.
 14. Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 28.05.2021 r do godz. 13.00

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane zapytania:

          Ad. 1. Zamawiający  dopuszcza zmianę

          Ad. 2. Zamawiający  nie wyraża zgody

Ad. 3. Zamawiający rezygnuje z konieczności wyposażenia maszyny w urządzenie wspomagające rozruch w  niskich temperaturach.

Ad. 4. Zamawiający  dopuszcza szybkozłącze innego producenta pod warunkiem serwisowania przez     dostawcę maszyny (jeden serwis do całej maszyny)

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza tego typu rozwiązania, wszystkie komunikaty muszą być  wyświetlane w formie piktogramów opisanych w instrukcji obsługi lub w formie tekstowej w języku polskim.

Ad. 6. Czas na podjęcie diagnozy – 48 godz. od zgłoszenia, natomiast  czas na usunięcie usterki lub zapewnienie    maszyny zastępczej – 72 godz. od postawienia   diagnozy.

Ad. 7. Opisy mogą być w formie piktogramów pod warunkiem wyjaśnienia ich znaczenia w instrukcji obsługi.

          Ad. 8. Zamawiający nie zmienia zapisu

          Ad. 9. Zamawiający nie akceptuje terminu dostawy do 30.12.2021 r

         Ad. 10. Zamawiający akceptuje silnik w maszynie o mocy do 204kW

         Ad. 11. Tak, tego typu rozwiązanie jest wystarczające.

        Ad. 12.  Zamawiający akceptuje, różnica 1 kN wpłynie minimalnie na parametry pracy maszyny

        Ad. 13.  Zamawiający wymagamy, aby silnik był marki producenta maszyny

        Ad. 14.  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.05.2021 r do  godz. 13.00

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 27.05.2021 R 

Pytania od Oferenta

 1. Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 02.06.2021?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora wg ISO6396 –72dB (A)?
 3. Czy Zamawiający dopuszcza silnik o mocy 141kW (190HP)?

Odpowiedź Zamawiającego :

           Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 02.06.2021 r

Ad. 2.  Zamawiający dopuszcza poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora wg ISO6396 –72dB (A)

Ad. 3. Zgodnie z naszymi wymaganiami minimalna moc silnika zgodnie z normą ISO 14396 powinna wynosić 140 kW. Wobec tego, jeśli oferowany silnik posiada moc 141 kW zgodnie z wyżej wymienioną normą (czego nie  wiemy), to spełnia wymagania.

  Załączniki :

  SIWZ

 Zał. 1 -   Opis przedmiotu zamówienia,

Zał. 2 -   Formularz  ofertowy,

Zał. 3 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego wg. załącznika,

Zał. 4 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony  danych osobowych

Zał. 5 - Oświadczenie o zachowaniu poufności. 

Zał. 6 - Oświadczenie o Procedury Zakupów BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznej PGE S.A.

Zał. 8 - Oświadczenie przez Oferenta Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE. 

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 10 - Projekt Umowy

Zał. 11 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych