Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa łożysk z wykorzystaniem magazynu depozytowego

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 11/ABAR/TE/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-05-21
Data dodania 2021-05-12

1. Nazwa i adres Zamawiającego

BESTGUM POLSKA sp. z o.o

2. Data wystawienia ogłoszenia

   12.05.2021 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   Dostawa łożysk z wykorzystaniem magazynu depozytowego

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie realizowanie przez 12 miesiące od daty podpisania umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

   Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków  Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

 

    Termin składania ofert został określony do dnia:  21.05.2021 r.

 

 

13. Ofertę należy przesłać za listownie na adres:

BESTGUM POLSKA sp. z

ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

skrytka pocztowa 8            

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

 Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

 Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

SWZ

Załączniki do SWZ

Zał. 1 -    Opis  przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 -    Formularz ofertowy.

Zał. 3 -    Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP.

Zał. 4 -    Projekt Umowy.

Zał. 5 -    Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 6 -    Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. 7 -    Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 8 -    Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 9 -    Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum POLSKA sp. z o.o.

Zał. 10 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 11 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 12 - Projekt umowy – magazyn depozytowy.

Zał. 13 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy na magazyn depozytowy.

Zał. 14 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobe ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.

Uwaga! 

W związku zamieszczeniem błędnego zapisu w SWZ w punkcie 11.11 – cytuje poniżej:

Oferta musi być przygotowana w formie papierowej w 1 (jednym) egzemplarzu a następnie zeskanowana i przesłana na adres email: andrzej.baryla@bestgum.pl

Sprostowując powyżej wymieniony błąd z punktu 11.11 SWZ - Informuję iż ofertę należy przesłać  listownie w kopercie – pocztą lub kurierem, lub też dostarczyć osobiście do naszej siedziby w terminie 21.05.2021 r ( w przypadku dostarczania osobistego -do godziny 15-stej – ponieważ do tej godziny jest czynny sekretariat) .

Uwaga!

W związku z pytaniem od jednego z oferentów dotyczącym zał. nr.2 do SWZ/ Formularz ofertowy- cytuje poniżej:

Czy łączna kwota netto jaką należy wpisać w tabeli zał. nr.2 – Formularza ofertowego- ma dotyczyć zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy,  czy też  minimalnej ilości na stanie magazynowym ?

Odpowiadając na powyższe pytanie – informuję iż należy tu wpisać dla każdej pozycji  łączną kwotę zapotrzebowania  łożysk w okresie 12 miesięcy