Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup sprężarki śrubowej

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 04/BGOS/PW/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-06-08
Data dodania 2021-05-26

Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   26.05.2021 r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

     Zakup sprężarki śrubowej– postępowanie 04/BGOS/PW/2021

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia  do 15.07.2021 r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 08.06.2021 r. 14.30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania : Zakup sprężarki śrubowej– postępowanie 04/BGOS/PW/2021

  

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone 
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22.  SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 01.06.2021 R  

Zapytania zadane przez Oferentów :

1)  Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprężarkę z silnikiem o mocy 90 kW?

2)   Przy jakim ciśnieniu roboczym sprężarka ma osiągnąć wydajność 9,5 m3/mi

3)  W punkcie 12 opisu przedmiotu zamówienia wymagają Państwo obudowy z tworzywa  sztucznego (PE). Czy istnieje możliwość, aby dopuścili Państwo sprężarkę w obudowie  metalowej  spełniającą wymogi klasy C3?

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na sprężarkę z silnikiem o mocy 90 kW. 

Ad. 2 Przy maksymalnym ciśnieniu roboczym (za OPZ: 14bar

Ad. 3  Zamawiający dopuszcza obudowę metalową spełniającą wymogi klasy C3 w  przypadku zapewnienia gwarancji braku korozji na minimum 5 lat.

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 07.06.2021 R  

Zapytania zadane przez Oferenta :

1.Mam pytanie co do terminu realizacji zamówienia w powyższym postepowaniu, który jest określony  na 15.07.2021. Maszyny te produkujemy pod klienta i nie posiadamy ich na magazynie. Nie znając daty podpisania umowy     zwracam się z pytaniem, czy jest możliwość określenia standardowego terminu dostawy do 10 tygodni od daty podpisania umowy lub do końca sierpnia 2021?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

 Ad.1 Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy

 

Uwaga informacja z dnia 09.07.2021 r

Postępowanie zostało unieważnione bez podawania przyczyny.

     ZAŁĄCZNIKI :

       SWZ

  1. Opis przedmiotu zamówienia,

  2. Formularz ofertowy

  3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego wg. załącznika,

  4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochronydanych osobowych

  5. Oświadczenie o zachowaniu poufności.

  6. Oświadczenie o Procedury Zakupów BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

  7. Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznej PGE S.A.

  8. wiadczenie przez Oferenta Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.  

  9. Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

  10. Projekt Umowy