Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa kleju właściwego oraz podkładowego

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 16/ABAR/TP/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-09-28
Data dodania 2021-09-14

1. Nazwa i adres Zamawiającego

BESTGUM POLSKA sp. z o.o

2. Data wystawienia ogłoszenia

   14.09.2021 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   Dostawa kleju podkładowego oraz kleju właściwego

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie realizowanie przez  okres 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

   Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków  Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia:  28.09.2021 r.

13. Ofertę należy przesłać za listownie na adres:

BESTGUM POLSKA sp. z

ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec            

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

 Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

 Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

SWZ 

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia 1 A - Klej właściwy

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia 1 2 - Klej podkładowy

Zał. 2 - Formularz ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji wzoru Umowy

Zał. 6 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 7 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 8 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 9 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 10 - Oświadczenie oferenta o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 11 - Protokół Przyjęcia Magazynowego

Zał. 12 - Oświadczenie oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat kładek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 13 - Oświadczenie zapoznania się z Klauzulą dotyczącą ochronnych danych osobowych.

Zał. 14 - Wzór umowy.