Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa trójtlenku antymonu

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 16/ABAR/TP/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-05-27
Data dodania 2022-05-17

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   17.05.2022 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

          16/ABAR/TP/2022- Dostawa trójtlenku antymonu

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia: 14 miesięcy od daty wystawienia zamówienia

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dostarczenie  razem z ofertą min. 1 kg darmowej próbki, w celu wykonania próbki mieszanki gumowej oraz mieszanki gumowej w warunkach produkcyjnych, które zostaną ocenione metodą spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 27.05.2022 r godz. 14.30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

          powołując się na znak postępowania :   16/ABAR/TP/2022- Dostawa trójtlenku antymonu

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

     W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania   przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych, w przypadku gdy zostaną     

 złożone  co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

    Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, e-mail.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego      

i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
  zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
  trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wolą

  Stron,  przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu

 

  udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
  przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
  odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
  PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
  przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
  podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 08.08.2022R

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE !

Załączniki:

SWZ

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 9 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 10 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 11- Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu z Regulaminem Zakupów BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Zał. 12 – Protokół Przyjęcia Magazynowego

Zał. 13- Oświadczenie o braku objęcia sankcjami