Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa łożysk dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. wraz z utworzeniem magazynu depozytowego

Osoba prowadząca Agnieszka Grochowiec
Numer postępowania 01/AGRO/TE/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-06-03
Data dodania 2022-05-23

1. Nazwa i adres Zamawiającego
    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia
    23.05.2022r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego
    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego
   „Dostawa łożysk dla BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. wraz z utworzeniem magazynu depozytowego”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego
    Od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia
     spełnienia  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego
    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia
    (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia
     100% cena.
8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny
    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

     Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów,
     które  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9.  Możliwość składania zamówień uzupełniających
     Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych
      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Możliwość składania ofert wariantowych
       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert
      Termin składania ofert został określony do dnia 03.06.2022r. do godz.14:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

       BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  nr 01/AGRO/TE/2022 – „Dostawa łożysk dla BESTGUM
      POLSKA Sp. z o.o. wraz z utworzeniem magazynu depozytowego”   

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą
       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego
      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu
      cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
       przyczyny.

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji
       handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
       prowadzona aukcja elektroniczna. 
       Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
       przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną
       złożone  co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
       przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

       Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
       Wykonawcy.

       Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez
       podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania
       zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20.  Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
       uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed
       publikacją ogłoszenia. zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter
       poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom
      trzecim jedynie za zgodną wola Stron,  przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie
      informacje dotyczące warunków i sposobu  udzielania lub wykonywania danego zamówienia
     (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,  przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania
      kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów
      informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia
      przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych
      związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie
      informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERENTA Z DNIA 31.05.2022r.

Pytania:

           1. Czy dopuszczacie Państwo możliwość zmiany treści umowy o zapis, który będzie mówił
              o możliwości zmian cen w trakcie umowy w przypadku, gdy producent powyższych łożysk podniesie ceny, a dostawca z którym podpiszecie umowę udokumentują tę podwyżkę oficjalnym
              pismem  od producenta?

           2. Proszę o informację co w przypadku, gdy dostępność danej pozycji będzie niższa niż zakładacie Państwo w formularzu ofertowym?
               Podaję przykład: NU 332 MC3 zakładacie Państwo zapotrzebowanie na rok trwania umowy 110 sztuk, gdzie producent, czyli FAG nie wyprodukuje takiej ilości przez ten czas.
               Dodatkowo, pierwsze sztuki zejdą z produkcji dopiero 2023 roku.

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

Ad.2. Zamawiający informuje, iż wskazana ilość łożysk jest ilością szacunkową.
          Dodatkowo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza łożyska
          producentów FAG oraz SKF.

              

                SWZ

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Projekt Umowy

                Zał. 5a - Projekt umowy depozytowej

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. 7 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 12 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta wzoru umowy na utworzenie magazynu depozytowego.