Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa ciągnika rolniczego dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Osoba prowadząca Agnieszka Grochowiec
Numer postępowania 02/AGRO/PS/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-06-03
Data dodania 2022-05-25

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    25.05.2022r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   „Dostawa ciągnika rolniczego dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Od dnia podpisania umowy do 30.11.2022r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia
     spełnienia  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia
    (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

     100% cena.

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny
    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

     Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów,
     które  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9.  Możliwość składania zamówień uzupełniających

     Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Możliwość składania ofert wariantowych

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 03.06.2022r. do godz.14:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

       BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  nr 02/AGRO/PS/2022 – „Dostawa ciągnika rolniczego dla
      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.”      

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu
      cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
       przyczyny.

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji
       handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
       prowadzona aukcja elektroniczna. 

       Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
       przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną
       złożone  co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
       przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

       Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
       Wykonawcy.

       Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez
       podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania
       zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20.  Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
       uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed
       publikacją ogłoszenia. zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter
       poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom
      trzecim jedynie za zgodną wola Stron,  przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie
      informacje dotyczące warunków i sposobu  udzielania lub wykonywania danego zamówienia
     (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,  przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania
      kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów
      informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia
      przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych
      związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie
      informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERENTA Z DNIA 02.06.2022r.

Pytanie:

Prośba o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.06.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin: 10.06.2022r.

 

UWAGA

Informacja z dnia 02.06.2022r 

Zamawiający informuje, że dokonał poprawy omyłki pisarskiej w załączniku nr 5 - Projekt Umowy w paragrafi 7 pkt.7.2
                SWZ

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Projekt Umowy

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. 7 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 12 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.