Tenders

Nazwa zamówienia

MIESZANKA GUMA MG/PAS/60-70

Osoba prowadząca Agnieszka Grochowiec
Numer postępowania 05/AGRO/TP/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-07-12
Data dodania 2022-07-07

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    07.07.2022r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   „MIESZANKA GUMA MG/PAS/60-70”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    18.07.2022r

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia
     spełnienia  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w załącznikach

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

     100% cena.

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny
    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

     Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów,
     które  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9.  Możliwość składania zamówień uzupełniających

     Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Możliwość składania ofert wariantowych

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 12.07.2022r. do godz. 14:30

14. Oferty należy złożyć na adres:

   BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
   ul. św. Barbary 3
   97-427 Rogowiec
„MIESZANKA GUMA MG/PAS/60-70”  -05/AGRO/TP/2022

 

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu
      cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
       przyczyny.

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji
       handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
       prowadzona aukcja elektroniczna. 

       Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
       przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną
       złożone  co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
       przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

       Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
       Wykonawcy.

       Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez
       podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania
       zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20.  Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego jest wystawienie zamówienia

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
       uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed
       publikacją ogłoszenia. zamówienia, mają charakter  poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak
       i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom  trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
       przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
     udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej
     S.A.,  przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy
     Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów  informatycznych i telekomunikacyjnych
     dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia  przez Zamawiającego innemu
     podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych  związanych z zawartą umową,
     Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie  informacje, o których mowa
     w niniejszym punkcie.

22. Dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

POSTĘPOWANIE NR: 05/AGRO/TP/2022 „MIESZANKA GUMA MG/PAS/60-70” W DNIU 13.07.2022r ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERENTA Z DNIA 11.07.2022r.

Pytanie:

Czy możecie Państwo zaakceptować 1 miesiąc gwarancji? 

Odpowiedź: 

Możemy się przychylić do prośby i zaakceptować gwarancję jakościową na 1-2 miesiące. W domyśle okres 12 miesięcy był przeznaczony na wyrób gotowy.

Pytanie:

Czy możecie Państwo zaakceptować rozbicie zamówienia na kilka dostaw w uzgodnionym wcześniej terminie , zabezpieczającym Państwa oczekiwania?

Odpowiedź:

Rozbicie zamówienia na dwie dostawy nie będzie problemem, jeżeli koszty transportu będzie ponosił dostawca.

Pytanie:

deklarujemy że wymienione w specyfikacji wymagania takie jak:

wytrzymałość, wydłużenie przy zerwaniu, twardość, ścieralność, gęstość, rozdzierność, odbojność mieszczą się we wskazanych granicach wyników lecz nie ma możliwości szczegółowego przebadania towaru pod ich kątem gdyż proponowana przez nas mieszanka jest materiałem poprodukcyjnym z fabryk oponiarskich a co za tym idzie na każdej z palet może być kilka partii mieszanki. W przypadku takim nie da się szczegółowo rozpisać i zaświadczyć o jednym i tym samym wyniku dla całej partii kilkudziesięciu palet( przedmiotem zamówienia są bowiem 24 t co oznacza właśnie kilkadziesiąt palet a na każdej z nich kilka namiarów surowca). W takiej sytuacji możemy zbadać jedną losowo wybraną paletę a jej wyniki przyjąć jako średnią - poglądową wartość dla całej partii Czy możecie Państwo zaakceptować taki stan rzeczy?

Odpowiedź:

Dopuszczalne są wahania parametrów ale spełniające zakresu OPZ. Nie wymagamy powtarzalności wyników w 100% - wymagamy spełnienia parametrów z OPZ.

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERENTA Z DNIA 07.07.2022r.

Pytania:

  1. „ na jakiej bazie kauczukowej powinna być mieszanka oraz czy będzie w kontakcie z wodą/olejami?

          „ jaka jest temperatura pracy”

Odpowiedzi:

Ad. 1.  Baza kauczukowa SBR/NR
            Kontakt z wodą/olejami – brak
            Temperatura pracy – do 100 st C

SWZ

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – formularz ofertowy
Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
Zał. nr 4 – oświadczenie o zachowaniu poufności
Zał. nr 5 – oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP
Zał. nr 6 -  oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej
Zał. nr 7 – oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych
Zał. nr 8 – oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań
Zał. nr 9 – oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS,US,KRUS
Zał. nr 10 – oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą RODO