Tenders

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 24/ABAR/PW/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-10-03
Data dodania 2022-09-26

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    26.09.2022r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   „Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  - 31.08.2023r. - Żuraw samojezdny szosowo-terenowy Q35, moc min. 200 kW,

 -  30.05.2023r. – Samochód ciężarowy z hydraulicznym dźwigiem samochodowym o mocy min.260 kW.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia
    (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

     100% cena.

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

     Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9.  Możliwość składania zamówień uzupełniających

     Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (nie dopuszcza się jedynie składania   ofert  częściowych dla poszczególnej części – dotyczy pozycji – Żuraw samojezdny – wymagane jest złożenie tylko kompletnej oferty na 2 sztuki żurawia) tzn. że można złożyć również ofertę na jedną z pozycji.

 

11. Możliwość składania ofert wariantowych

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony : 03.10.2022r. do godziny 14:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

       BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  nr 24/AABAR/PW/2022 – Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.”     

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       30 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu
      cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
       przyczyny.

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji
       handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie
       prowadzona aukcja elektroniczna. 

       Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostanązłożone  co najmniej 2 oferty nie                         podlegające odrzuceniu.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

       Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

       Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20.  Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.                                        zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakterpoufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,  przy czym Zamawiający         ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu  udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,  przez wzgląd na  zakres istniejącego powiązani               kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu                         podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ i załączniki do pobrania:

SWZ

Zał. 1 - Opis  przedmiotu zamówienia: 1A - Hds  1B - Żuraw 

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 4 - Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 5 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 6 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 7 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.

Zał. 8 - Oświadczenie  o  posiadaniu OC i NNW  lub OC działalności firmy.

Zał. 9 - Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy odpowiednich uprawnień do wykonywania pracy na urządzeniach którymi świadczone będą usługi.

Zał. 10 - Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy aktualnych badań lekarskich.

Zał. 11 - Projekt umowy.

Zał. 12 - Oświadczenie o akceptacji zał. nr 11 – Projekt umowy.

Zał. 13- Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.