Tenders

Nazwa zamówienia

SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁKI BESTGUM POLSKA

Osoba prowadząca Jarosław Kaczmarek
Numer postępowania 01/JKAC/Z/2023
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2023-02-16
Data dodania 2023-01-19

BESTGUM POLSKA sp z o.o.

ogłasza przetarg na Sprzedaż Zbędnych Składników Majątku

 

Postępowanie nr: 01/JKAC/Z/2023

1. Sprzedający:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Organizator Postępowania:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

3. Data wystawienia ogłoszenia:

19.01.2023 r.

4. Postępowanie prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym ogłoszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane  w inny sposób. Informacje są objęte poufnością       i nie mogą być ujawniane bez zgody Sprzedającego.

5. Warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu:

Oferent czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zakup majątku uznany za zbędny.

6. Miejsce, termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie lub za pomocą poczty tradycyjnej u Organizatora tj.: BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec w terminie do 16.02.2023 r. do godz. 14.00               w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „01/JKAC/Z/2023”.  

7. Rodzaj, typ, ilość materiałów, osoba do kontaktu:

Załącznik nr 1 Materiały  BESTGUM POLSKA sp. z o.o. objęte postępowaniem nr 1/JKAC/Z/2023

Oględzin można dokonać w BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec, w terminie od 19.01.2023r do 16.02.2023r. O oględzinach proszę poinformować telefonicznie dzień wcześniej.

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko: Jarosław Kaczmarek

Tel.: 44 737 40 73, mobile: 693 444 154

e-mail: jaroslaw.kaczmarek@bestgum.pl

8. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest „Sprzedaż Zbędnych Składników Majątku Spółki BESTGUM POLSKA

 

 

 

 

9. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia - 100% cena

10. Opis warunków udziału w postepowaniu zbytu oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

11. Możliwość składania zamówień uzupełniających:

Sprzedający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

12. Możliwość składania ofert częściowych:

Sprzedający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

13. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania postępowania:

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

14. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
 aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Sprzedający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje       przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku, gdy zostaną złożone  
co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Sprzedający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji bez podania przyczyny i wybrać najkorzystniejszą ofertę.

17. Warunkiem zakończenia postępowania na sprzedaż zbędnych składników majątku i sprzedaż, jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

18. Sprzedający nakłada obowiązek zapoznania się ze stanem oferowanego do sprzedaży materiału. Wizja lokalna odbędzie się pod nadzorem Sprzedającego.

19. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z postępowaniem, mają charakter poufny            i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zbycia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu zbycia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych. W przypadku powierzenia przez BESTGUM POLSKA sp. z o.o. innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z sprzedażą, BESTGUM POLSKA sp. z o.o. jest uprawniona ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa           w niniejszym punkcie. 

 

                                                 

Wykaz załączników do pobrania:

 

zał. nr 1 – Materiały na sprzedaż  część 1, część 2

zał. nr 2 -  Formularz ofertowy

zał. nr 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

zał. nr 4 - Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. nr 5 -  Protokół odbioru