Tenders

Nazwa zamówienia

ZAKUP ŁADOWARKI KOŁOWEJ Z ŁYŻKĄ O POJEMNOŚCI MINIMUM 3,5 M3

Osoba prowadząca MONIKA TELENGA
Numer postępowania 10/MTEL/PK/2023
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2023-11-24
Data dodania 2023-11-16

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia  16.11.2023 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

10/MTEL/PK/2023 – Zakup ładowarki kołowej z łyżką o pojemności minimum 3,5 m 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY  ZAŁ. NR 1 DO SWZ

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia do 15.12.2023r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert.

      Termin składania ofert został określony do dnia  24.11.2023r. DO GODZINY 13.00

14. Ofertę zaszyfrowaną programem 7-ZIP wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres email:    przetargi@bestgum.pl

Hasło do oferty należy przesłać drogą e-mail na adres monika.telenga@bestgum.pl w dniu otwarcia ofert (24.11.2023 r.) w godzinach 12:00 -13:00.

 

W przypadku złożenia oferty do przedmiotowego postępowania, Zamawiający prosi Oferentów o kontakt w celu potwierdzenia otrzymania przesłanej oferty (tel . 44 737 40 74)

powołując się na znak postępowania:

 10/MTEL/PK/2023 - Zakup ładowarki kołowej z łyżką o  pojemności minimum 3,5 m 3

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

 

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

 SWZ

Załączniki :

Zał. 1 -     Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 -     Formularz ofertowy

Zał. 3 -     Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 4 -     Oświadczenie o poufności

Zał. 5 -    Projekt Umowy

Zał. 6 -    Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Zał. 7 -     Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Zał. 8 -     Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 9 -      Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 10 -     Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 11 -   Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US

Zał. 12 -   Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych