Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup wózka widłowego gazowego do 2,5 T

Osoba prowadząca Rafał Motyl
Numer postępowania 09/RMOT/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-05-07
Data dodania 2015-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  04.05.2015 r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetargu ograniczonego

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  - przedmiotem zamówienia jest zakup wózka widłowego gazowego do 2,5 T

  Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  do 30.11.2015 r

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu :

  - Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu,    przetargowym według Załącznika nr 1,

  - Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2,

   

 6. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena

 7. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia 07.05.2015r do godz. 12:00

 8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail:

  rafal.motyl@bestgum.pl , w tytule prosimy podać : Znak postępowania: 09/RMOT/2015

 9. Termin związania ofertą:

  90 dni

 10. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 11. ZAŁĄCZNIKI
 12. załącznik 1: POBIERZ PLIK
  załącznik 2: POBIERZ PLIK
 13. Sprawę prowadzi:

  Dział: Kontrolingu

  Rafał Motyl

  Poczta: rafal.motyl@bestgum.pl