Tenders

Nazwa zamówienia

Modernizacja układu chłodzenia oleju pras Wagener Schwelm 2 250 i 2 600

Osoba prowadząca Rafał Motyl
Numer postępowania 13/RMOT/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-07-16
Data dodania 2015-07-10
 1. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 2. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

 3. Data wystawienia ogłoszenia

  10.07.2015 r.

 4. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 5. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  - przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu chłodzenia oleju pras Wagener Schwelm 2 250 i 2 600, poprzez dostawę i montaż dwóch chłodni, montaż aparatury pomiarowej oraz  zmianę instalacji rurowej.

  Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  do 18.12.2015 r

 6. Opis warunków udziału w postępowaniu :

  - Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu    przetargowym według Załącznika nr 1,

  - Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

  - Lista referencyjna, potwierdzająca wykonanie prac o podobnym charakterze,

 7. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena,

 8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( przesłanie dokumentów wskazanych w pkt 5 ) - Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia 16.07.2015r do godz. 10:00

 9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail:

  rafal.motyl@bestgum.pl , w tytule prosimy podać : Znak postępowania: 13/RMOT/2015

 10. Termin związania ofertą:

  90 dni

 11. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 12. ZAŁĄCZNIKI
 13. załącznik 1: POBIERZ PLIK
  załącznik 2: POBIERZ PLIK
 14. Sprawę prowadzi:

  Dział: Kontrolingu

  Rafał Motyl

  Poczta: rafal.motyl@bestgum.pl