Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup i dostawa Kauczuków Hipren 1502,Kumho 1500/1502/, KER 1500/1502 , Buna 1500/1502

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 3/JGLO/2016r z dnia 22.06.201r
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-07-05
Data dodania 2016-06-22

                                                                                                                                                                                                                  Rogowiec ,  dnia: 22.06.2016 r

 

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

      2.Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg  nieograniczony

      3.Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Zakup  : Kauczuku Hipren 1502, Kumho 1502, Kumho 1500, Ker 1500/1502 , Buna 1500/1502

      4. Możliwość  składania ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert częściowych .

        5.Możliwość   składania   zamówień uzupełniających :

Zamawiający nie dopuszcza składania  zamówień  uzupełniających.

      6.Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

:  30.XII.2016 r

      7.Opis warunków udziału w postępowaniu  zakupowym oraz sposób dokonywania  oceny  potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu zakupowym .

            Warunkiem  udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie wszystkich wymaganych   dokumentów ,które zostaną ocenione metodą : spełnia/ nie spełnia.

       8.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć  Wykonawcy w celu
             potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
             niepublicznego .

           Warunki  udziału w postępowaniu zawarto w  Specyfikacji Istotnych Warunków    Zamówienia (SIWZ)

      9  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

     10.  Możliwość składania  ofert  wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza  składania   ofert   wariantowych.

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia wadium .

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                       

       Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania ofert  do dnia  :  5.07.2016r godz 14.00

     Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.  Św. Barbary 3 ,97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

      13. Termin związania ofertą:

90 dni

      14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

            Niepublicznego.

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu   

       cywilnego.

      15. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania  na każdym etapie bez

             podania przyczyny.

16. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania mowy , wymagania dotyczące  

      zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Nie wymaga wniesienia należytego wykonania Umowy.

      17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   

            negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

           Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

           oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.

           Parametrem licytowanym  w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z

           ofert Wykonawcy.

         Zamawiający ma prawo odstąpić  od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych

         bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

       18. Komisja  przetargowa  upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania
            zakupowego  i poczynione prze nią uzgodnienia nie stanowią  umowy przedwstępnej .

        19.Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej  jest
            uzyskanie  wymaganej zgody organów Spółki ,jeżeli taka zgoda nie została wydana przed
             publikacją ogłoszenia.

        20.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem wykorzystaniem
            zamówienia, w tym treść  i warunki Umowy –mają charakter poufny i mogą być    

           zarówno w trakcie , jak i po  wykonaniu zamówienia , udostępniane osobom trzecim   
           jedynie za zgodną  wolą Stron , przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie
            informacje dotyczące  warunków i sposobu udzielania  lub wykonywania danego
            zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A, przez wzgląd  na zakres
            istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
            odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych  dla
            Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku  powierzenia przez Zamawiającego innemu
            podmiotowi czynności związanych  z  przetwarzaniem danych związanych z zawartą
            umową. Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje
             o których mowa w niniejszym punkcie.

      21. SIWZ oraz  dokumentacja   wg załączników poniżej.

        Załączniki :

      UNIEWAŻNIENIE   POSTĘPOWANIA  Nr 3/JGLO/2016r

       Pismo z dnia 28.06 .2016r  w załączeniu

       SIWZ

         Zał. Nr 1- Formularz  ofertowy

         Zał  Nr 2- Opis przedmiotu zamówienia.

         Zał  Nr 3- Regulamin aukcji elektronicznej PGE S.A /znajduje się na naszej stronie(przetargi)

         Zał   Nr 4-Harmonogram  dostaw.

         Zał.  Nr 5-Oświadczenie o posiadaniu firmy poza RP

          Zał  Nr 6-Protokół  odbioru magazynowego

         Zał   Nr 7- pisemna akceptacja   projektu „ umowy

         Zał.  Nr 8-Oświadczenie  o akceptacji propozycji  Umowy w całości.

         Zał  Nr  9-Oświadczenie o spełnieniu warunków  uczestnictwa.

         Zał  Nr 10-Oświadczenie o zachowaniu poufności.

         Zał  Nr 11-Oswiadczenie o akceptacji Regulaminu aukcji elektronicznej.

         Zał  Nr 12- Oświadczenie o akceptacji Regulaminu  Bestgum Sp .z .o .o

         Zał Nr  13-  Procedura  zakupów „ Bestgum” Sp. z .o .o / zamieszczony jest na  naszej stronie
                           internetowej .