Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa oleju napędowego

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 07/BGOS/GW/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-09-02
Data dodania 2016-08-26

Data dodania 26.08.2016r

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    26.08.2016r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    Dostawa oleju napędowego

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie realizowanie   od daty podpisania umowy do 31.12.2016r

6.   Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny

    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, 

    które  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia: 02.09.2016 do godziny 14-stej

14. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

       Znak postępowania: 07/BGOS/GW/2016r ,,Dostawa oleju napędowego”

 

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU HL”.

15. Termin związania ofertą

    90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji

     elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie

    aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie

    podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

     Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny

    i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Załączniki:

 SIWZ

Zał. nr 1 

Zał. nr 2

Zał. nr 3 

Zał. nr 4 

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8 

Zał. nr 9