Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup wózka widłowego z łyżką

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 08/BGOS/GW/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-09-02
Data dodania 2016-08-26

Rogowiec, dn. 26.08.2016r

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia.

    26.08.2016r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego.

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego.

 ,,Dostawa wózka widłowego z łyżką”.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego.

    Zamówienie będzie zrealizowane do 12 tyg. od dnia podpisania umowy.

6.   Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego.

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia.

    100 % cena

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny

    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, 

    które  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających.

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych.

    Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych.

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.Termin i miejsce składania ofert do postępowania.

    Termin składania ofert został określony do dnia: 02.09.2016 do godziny 14-stej

14. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      Znak postępowania: 08/BGOS/GW/2016r ,,Dostawa wózka widłowego z łyżką”.

 

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU HL”.

15. Termin związania ofertą

    90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.

    W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji

     elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie

      aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie

       podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

    Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i

     wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

UWAGA - INFORMACJA !

Nastapiła omyłka pisarska w zał. nr 1 do SIWZ- formularz techniczny w pkt 1 oraz w pkt 4.

Powinno być:

pkt. 1  Udźwig 3 Mg - możliwość max odchylenia +, - 10 %

pkt. 4  Wysokość po złożeniu masztu 2000 mm- możliwość max odchylenia + 10 %

 

UWAGA- INFORMACJA!

W związku z zapytaniem oferenta

,,Czy przy wyborze dostawcy wózka obowiązuje państwa kontrakt/umowa?"

Udzielamy następującej odpowiedzi:

W przypadku wyłonienia najkorzystniej oferty, oferenta obowiązuje wzór umowy załączony w postaci załącznika nr 4 do SIWZ.

 

UWAGA- INFORMACJA!

W związku z zapytaniem oferenta:

,,Czy istnieje możliwość, aby odejść od Państwa umowy?"

Udzielamy nastepującej odpowiedzi:

Nie ma możliwości odejścia od wzoru umowy załączonego w postaci załącznika nr 4 do SIWZ.

 

UWAGA- INFORMACJA!

W związku z apytaniem oferenta:

W specyfikacji SIWZ ,, Zakup wózka widłowego z łyżką" w punkcie 27 jest zapis ,, hamulce tarczowe chłodzone olejem" Jest to rozwiązanie stosowane przez jedną lub dwie marki wózkowe. Czy intencją Państwa jest zakup konkretnej marki wózka, pomijając zasadę zasadę zachowania konkurencyjności?

Udzielamy następującej odpowiedzi:

Hamulce tarczowe w kąpieli olejowej wydłużają okresy międzyobsługowe co obniża koszty eksploatacji dlatego jesteśmy tym zainteresowani a nie dostawcą.

 

UWAGA-INFORMACJA!

W związku z zapytaniem oferenta:

1. W formularzu technicznym: Wysokość masztu po złożeniu została określona ,, do 2000 mm". Dla masztu o wysokości podnoszenia 3300 mm po złożeniu wysokość masztu będzie 2190 mm.

2.W formularzu technicznym wysokośc podnoszenia jest określona na 3300 mm. Czy dopuszczacie Państwo wysokość podnoszenia 3230 mm, wówczas wysokość masztu po złożeniu będzie 2175 m. 

Udzielamy następujacej odpowiedzi:

1. W formularzu technicznym w pkt. 4 nastąpiła omyłka pisarska, poprawny zapis brzmi: Wysokość po złożeniu masztu 2000 mm- możliwość odchylenia + 10 %.

2.W formularzu technicznym w pkt. 2 naniesiono zmiany i obecnie brzmi on następująco: Wysokość podnoszenia min 3300 mm- możliwość max odchylenia  -10%. Wobec tego zapisu dopuszczamy wysokość podnoszenia 3230 mm.

 

UWAGA - INFORMACJA !

W DNIU 30.08.2016 NANIESIONO ZMIANY W FORMULARZU TECHNICZNYM W PKT.2

 AKTUALNY FORMULARZ TECHNICZNY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ I  STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.

 

Załączniki:

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9