Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup i dostawa kauczuków

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 8/JGLO/2016
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2016-11-25
Data dodania 2016-11-14

Ogłoszenie o zamówieniu   niepublicznym

 

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

  1. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg  nieograniczony

  1. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Zakup: Kauczuku SBR1500/1502/Hipren1500/1502/Hipren 1500/1502/SBR Kumho1500/1502/ Ker 1500/1502  i Kauczuku  SKN 2645 E/ SKN 3345E .

  1. Możliwość  składania ofert częściowych .Zamawiający   dopuszcza  składanie  ofert  częściowych .
  2. Możliwość   składania   zamówień uzupełniających :Zamawiający nie dopuszcza składania  zamówień  uzupełniających.
  3. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego: 30.06.2017 r.
  4. Opis warunków udziału w postępowaniu  zakupowym oraz sposób dokonywania  oceny potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu zakupowym.

            Warunkiem  udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów ,które zostaną ocenione metodą : spełnia/ nie spełnia.

      8.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego .

           Warunki  udziału w postępowaniu zawarto w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

      9  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

    10.  Możliwość składania  ofert  wariantowych

           Zamawiający nie dopuszcza  składania   ofert   wariantowych.

    11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia wadium .

    12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                        

    Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania ofert  do dnia  : 25.11.2016r godz 14.00

     Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 3 ,97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

    13. Termin związania ofertą: 

90 dni

     14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia Niepublicznego.

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

     15. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania  na każdym etapie bezpodania przyczyny.

     16. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania mowy , wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

      Nie wymaga wniesienia należytego wykonania Umowy.

     17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2    oferty nie podlegające odrzuceniu             lub negocjacje handlowe. Parametrem licytowanym  w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Zamawiający ma prawo odstąpić  od aukcji elektronicznej lub negocjacji           handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      18. Komisja  przetargowa  upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego  i poczynione prze nią uzgodnienia nie stanowią  umowy przedwstępnej .

      19.Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej  jest uzyskanie  wymaganej zgody organów Spółki ,jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

      20.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzieleniem wykorzystaniem zamówienia, w tym treść  i warunki Umowy –mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie , jak i po  wykonaniu            zamówienia , udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną  wolą Stron , przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące  warunków i sposobu udzielania  lub wykonywania                danego zamówienia (umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A, przez wzgląd  na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę                      systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku  powierzenia przez Zamawiającego innemupodmiotowi czynności związanych  z  przetwarzaniem danych                      związanych z zawartą umową. Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje o ,/upload/files/Zakup%20kauczuk%C3%B3w%20na%202017/SIWZ%20Nr%208%20Kauczuk%20SBR%20i%20SKNz%2010.11.2016r%20.pdfktórych mowa w niniejszym punkcie.

      21. SIWZ oraz  dokumentacja   wg  załączników poniżej.

 

        Załączniki :

 

       SIWZ

         Zał. Nr 1- Formularz  ofertowy.

         Zał  Nr 2- Opis przedmiotu zamówienia : Kauczuk SBR 1500/1502 ; Kauczuk SKN-2645 E.

         Zał  Nr 3- Regulamin aukcji elektronicznej PGE S.A /znajduje się na naszej stronie(przetargi)

         Zał   Nr 4-Harmonogram  dostaw.

         Zał.  Nr 5-Oświadczenie o posiadaniu firmy poza RP

          Zał  Nr 6-Protokół  odbioru magazynowego.

         Zał   Nr 7- Projekt Umowy.

         Zał.  Nr 8-Oświadczenie  o akceptacji propozycji  Umowy w całości.

         Zał  Nr  9-Oświadczenie o spełnieniu warunków  uczestnictwa.

         Zał  Nr 10-Oświadczenie o zachowaniu poufności.

         Zał  Nr 11-Oswiadczenie o akceptacji Regulaminu aukcji elektronicznej.

         Zał  Nr 12- Oświadczenie o akceptacji Regulaminu  Bestgum Sp .z .o .o

         Zał Nr  13- Regulamin zakupów „ Bestgum” Sp. z .o .o / zamieszczony jest na  naszej stronie
                           internetowej