Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa: Butli spawalniczej z acetylenem, butli spawalniczej z tlenem, butli z gazem PROPAN-BUTAN

Osoba prowadząca Piotr Gębarowski
Numer postępowania 02/PGEB/06/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-06-26
Data dodania 2014-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

  1. Data wystawienia ogłoszenia

23.06.2014r.

  1. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg ograniczony

  1. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

 

Dostawa :

  1. Butli spawalniczej z acetylenem – acetylen rozpuszczony 6 kg – 86 szt.
  2. Butli spawalniczej z tlenem- tlen sprężony 14,4 kg – 73 szt.
  3. Butli z gazem PROPAN-BUTAN (11kg/butla) – 432 szt.

 

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

31.12.2014r

 

     6   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia    

             spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:

             6.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                   przetargowym według Załącznika nr 1,

             6.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

 

      7.Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

 

      8.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

 

      9. Możliwość składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

      10.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.

         

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -                                                                  

              Termin składania: do dnia 26.06.2014r godz. 14:00

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail : piotr.gebarowski@bestgum.pl  w tytule podać :

Znak postępowania:02/PGEB/06/2014

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

  

      13. Termin związania ofertą:

90 dni

 

     14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

            niepublicznego

- Dostawy będą dostarczane wyłącznie w dni robocze w godz. 6-14 w miejsce wskazanego   przez Odbiorcę tj. na adres siedziby Odbiorcy – 97-427 Rogowiec ul. Św. Barbary 3)

 

     15. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

     16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   

            negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

           oferty nie podlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy

           zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 

ZAŁĄCZNIKI

załącznik 1POBIERZ PLIK
załącznik 2POBIERZ PLIK
 

UWAGI


W związku z trwającym postępowaniem zakupowym nr  02/PGEB/06/2014 , a otrzymanymi pytaniami od Oferentów,

Zmawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.07.2014r. do godziny 14.00 Odpowiedzi po opracowaniu zostaną umieszczone

na stronie internetowej Bestgum Polska Sp. z o.o.  http://bestgum.pl/przetarg

Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu Piotr Gębarowski
Poczta: piotr.gebarowski@bestgum.pl