Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa urządzenia wiertniczego do wiercenia otworów rdzeniowych

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 21/WWOL/PW/2018
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2018-12-14
Data dodania 2018-11-29

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    29.11.2018r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Dostawa urządzenia wiertniczego do wiercenia otworów rdzeniowych"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów (A) za wszystkie
    kryteria wymienione  w SIWZ  w pkt. 14.2.1.- 14.2.3.  odpowiednio tj:

                                                                A= C1+C2+C3

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 14.12.2018r. do godz.14:00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  21/WWOL/PW/2018  "Dostawa urządzenia wiertniczego do wiercenia otworów rdzeniowych"

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

Informacja z dnia 18.12.2018r.

Zamawiający informuje, że z dniem 18.12.2018r. zostaje unieważnione bez podawania przyczyny powyższe postępowanie przetargowe.

 

UWAGA!

Informacja z dnia 11.12.2018r.

Zamawiający udzielna informacji do zapytań Oferentów z dnia 07 oraz 10.12.2018r.

Pytanie 1:

„1. Czy dopuszczają Państwo płatności w transzach jak poniżej:

- I Etap - 30% wynagrodzenia, po podpisaniu umowy

- II Etap - 60% wynagrodzenia po dokonaniu wstępnego odbioru technicznego przedmiotu zamówienia na placu u wykonawcy

- II Etap - 10% wynagrodzenia po dostarczeniu, podpisaniu protokołu odbioru i przeprowadzeniu szkolenia

2. Czy pierwszy etap płatności również zostanie wykonany w terminie 30dni czy wcześniej?

3. Czy dopuszczają Państwo możliwość dostawy urządzenia w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy?”

Pytanie 2:

„Szanowny Panie

Czy Zamawiający dopuszcza napęd urządzenia wiertniczego oddzielnym silnikiem ( nie z silnika samochodu)

Dotyczy przetargu: 21/WWOL/PW/2018”

Odpowiedź:

Ad.1.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganych płatności.

Ad.1.2. Zamawiający informuje, ze zgodnie z zapisami umowy §8 ust.1 płatność zostanie dokonana w terminie 30dni.

Ad.1.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostarczenia urządzenia. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia określony został do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oddzielnego silnika do napędu urządzenia wiertniczego. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zgodnie z określonymi wymaganiami wg. opisu przedmiotu zamówienia.

 

UWAGA!

Informacja z dnia 06.12.2018r.

Zamawiający informuje o poprawieniu omyłki posarskiej w dokumencie SIWZ w punktach:

2.3.2. - został zapisany prawidłowy numer telefony służbowego

9.1.2. - został naniesiony poprawny zapis tj.:

było:

"Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ludzkim do wykonania zamówienia, osobami kierownictwa i dozoru ruchu oraz osobami z uprawnieniami strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych zdolnymi do wykonywania zamówienia".

winno być:

"Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ludzkim do wykonania zamówienia".

 

Załączniki:

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13

zał. nr 14