Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 20/WWOL/DB/2018
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2018-12-17
Data dodania 2018-12-05

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    05.12.2018r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    „Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do 31.12.2020r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
      częściowych w ramach jednej części.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 17.12.2018r. do godz.14:00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  nr 20/WWOL/DB/2018 – „Dostawa odzieży, obuwia, środków
      ochrony indywidualnej oraz środków czystości”

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

Informacja z dnia 13.12.2018r.

Zamawiajacy udziela informacji do zapytań Oferentów z dni 11 i 12.12.2018r.

Pytanie 1

„Załącznik nr 18 – opis przedmiotu zamówienia poz.nr 1 – pasta do mycia rąk – wymagana pasta PROFI PLUS - czy Zamawiający dopuści pastę do mycia innego producenta spełniającą opis przedstawiony w SIWZ? Jeśli nie to prosimy o wyodrębnienie pasty do mycia rąk jako osobnego zadania, co umożliwi złożenie oferty na pozostały asortyment z tej części zamówienia.”

Pytanie 2

"Oferent wnioskuje o wykreślenie z dokumentacji SIWZ – opis przedmiotu zamówienia załączniki od 3-17 zapisu „Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim (tłumaczenie przysięgłe) oraz o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 21.12.2018r."

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający wymaga przedłożenia propozycji na pastę PROFI PLUS, nie wyraża zgody na zamiennik oraz wyłączenie z części XVIII i utworzenie nowej części dla pozycji pasta do mycia rąk..

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu odnośnie wymagań o dostarczenie kopii certyfikatu oraz nie wyraża zgodny na przesuniecie terminu składania ofert. Termin 17.12.2018r. godz.1400 jest terminem
         ostatecznym do złożenia oferty. 

 

UWAGA!

Informacja z dnia 11.12.2018r.

Zamawiający udziela informacji do zapytań Oferentów z dni 07 i 10.12.2018r.

Pytanie 1

„Zamawiający w punkcie 20.9. do SIWZ wymaga realizacji dostaw przedmiotu zamówienia w ciągu 10 dni roboczych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu realizacji dostaw z 10 dni roboczych na 21 dni roboczych ze względu na indywidualne dopasowanie i szycie odzieży roboczej i ochronne”

Pytanie 2

Proszę o rozważenie podziału zadania XVIII i wydzielenie jako odrębne zadanie pozycji dla ręczników

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający przychyla się do prośby Oferenta i wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji dostaw  z 10 do 21 dni roboczych.

Ad.2.Zamawiający przychyla się do prośby Oferenta i wyraża zgodę na wydzielenie z cz.XVIII poz.6 i utworzenie kolejnej części tzn. cz.XIX z pozycją ręcznik kąpielowy frotte.

 

UWAGA!

Informacja z dnia 06.12.2018r.

Zamawiajacy udziela informacji do zapytań Oferntów z dni 05,06.12.2018r.

Pytanie 1.

„Dzień dobry,

W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu w prawie dostawy odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości zwracam się z pytaniem czy można obejrzeć Państwa dotychczasową odzież, obuwie i ochronę indywidualną”.

Pytanie 2.

„Dzień dobry,

Jesteśmy producentem odzieży roboczej oraz dystrybutorem art.BHP. Jesteśmy zainteresowani przetargiem w Państwa firmie. Jednak chcąc podejść do sprawy profesjonalnie chcielibyśmy umówić się na spotkanie celem zapytania i omówienia przed przystąpieniem do przetargu kilku istotnych spraw. Z przyjemnością umówimy się na spotkanie w dogodnym dla Pana terminie.”

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia do wglądu wzorników obowiązujących w aktualnej umowie

Ad.2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozmów z Oferentami w trakcie prowadzenia postepowania przed terminem złożenia ofert. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ pkt.18 przedkłada możliwość zadawania pytań
         przez Oferentów celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości lub propozycji.

 

Załączniki:

SIWZ

zał. nr 1 - część I

zał. nr 1 - część II

zał. nr 1 - część III

zał. nr 1 - część IV

zał. nr 1 - część V

zał. nr 1 - część VI

zał. nr 1 - część VII

zał. nr 1 - część VIII

zał. nr 1 - część IX

zał. nr 1 - część X

zał. nr 1 - część XI

zał. nr 1 - część XII

zał. nr 1 - część XIII

zał. nr 1 - część XIV

zał. nr 1 - część XV

zał. nr 1 - część XVI

zał. nr 1 - część XVII

zał. nr 1 - część XVIII

zał. nr 1 - część XIX

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13

zał. nr 14

protokół odbioru

logo