Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup i dostawa ściernic

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 09/BGOS/PW/TU/PU/PB/PO/2018
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-02-21
Data dodania 2019-02-12

1 Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    12.02.2019 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    Zakup i dostawa ściernic – wymagane utworzenie magazynu depozytowego w siedzibie Zamawiającego

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

   Termin wykonania usługi:12 miesięcy od daty podpisania umowy

6.   Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

     udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100 % cena

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia

    warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów,  które  zostaną   ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający   nie dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia: 21. 02.2019 r

14. Ofertę należy złożyć osobiście na adres:                                                                                                                                      

    BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

    Nr postępowania 09/BGOS/PW/TU/PU/PB/PO/2018 –  Zakup i dostawa ściernic    

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

15. Termin związania ofertą

    90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji

     elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie

    aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie

    podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

     Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny

    i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Załaczniki:

SIWZ

zał 1

zał 2 

zał 3

zał 4

zał 5

zał 6

zał 7

zał 8

zał 9

zał 10

zał 11

zał 12

zał 13

zał 14

zał 15

UWAGA !

INFORMACJA Z DNIA 19.02.2019R 

ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 08.03.2019 

 

UWAGA !!

W dniu 25.02.2019r uległ zmianie załącznik nr 14 do SIWZ- Projekt umowy- magazyn depozytowy. Proszę o zapoznanie się z jego treścią i przy składaniu ofert proszę złożyć aktualną wersje. 

 

UWAGA !

Informacja z dnia 26.02.2019r

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Oferenta z  dnia 18.02.2019r

PYTANIA:

1.Poz. nr 8 w zapytaniu  „Osełka dwustronna ANDRE typ 9020”

   Czy chodzi o standardową OSEŁKĘ dwustronną 9010Y - 35 X 20/10 X 150 98C/99C 120/150J6 

   VC01?

2.Poz. nr 9 w zapytaniu „Tarcza 230x1,9x22 BOSCH 2608603501”

   Czy można zamienić na tarczę bardziej dostępną TARCZA T42 230/1,9/22 AS46T-BF-80 INOX 

   RAPIDO STANDARD indeks 2608600711?

3.Poz. nr 13 w zapytaniu „Ściernica 250x32x25x38A46KVBE-33 NORTON”

   Nie występuje taka tarcza. Może chodzi o wymiar 250x25x32, gdzie 25 to grubość tarczy, a 32 jej 

    otwór

4. Co z pozycjami do produkcji, których termin realizacji może potrwać 8-9 tygodni? Będą Państwo

    przyzwalać na to, aby pierwsza dostawa miała taki termin? Później zadbamy o to, aby była ciągłość

    dostawy, ale pierwsze uruchomienie będzie tyle trwało.

5.Czy ofertę należy przedłożyć tylko osobiście w Państwa firmie, jak jest zaznaczone na stronie, czy 

   można wysłać kurierem?

6.Czy mogą Państwo wydłużyć termin złożenia oferty do 28.02.19?

7. Proszę jeszcze o informację odnośnie poz. nr 12 „Tarcza do cięcia metalu RHODIUS 125x1,0x22,23”.

    O jakim model tarczy chodzi: XT77, XT67 czy może XT20?

8. Mam informację od producenta w sprawie poz. 13 i 14 dot. a mianowicie:

    Spoiwo VBE to stare spoiwo zastępowane nowym VS3 nisko-temperaturowe (bardziej korzystne).

    Ziarno, granulacja, struktura pozostaje bez zmian, tylko będzie nowsze spoiwo.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 Tak, dopuszczamy taki typ osełki

Ad. 2  Zgadzamy się na zaproponowany zamiennik

Ad. 3 Akceptujemy proponowany wymiar, gdzie 25 mm to grubość tarczy

Ad. 4 Zgadzamy się, aby realizacja pierwszej dostawy potrwała do 8-9 tygodni

Ad. 5 Ofertę można oczywiście wysłać kurierem, pocztą. Na stronie omyłkowo wstawiono zapis, że 

         ofertę należy złożyć osobiście.

Ad. 6 Wyrażamy zgodę na przedłużenie  terminu składania  ofert i decyzją Komisji wydłużamy termin  

          składania ofert do 08.03.2019r

Ad. 7 Chodzi o model tarczy XT20

Ad. 8. Może być spoiwo VS3 zamiast VBE