Tenders

Nazwa zamówienia

Usługi przewozowe i inne zlecone przez Zamawiającego wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym świadczone ciągnikiem rolniczym

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 04/WWOL/PM/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-03-29
Data dodania 2019-03-15

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    15.03.2019r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Usługi przewozowe i inne zlecone przez Zamawiającego wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym świadczone ciągnikiem rolniczym"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 24.04.2020r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 29.03.2019r. do godz.14:00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  04/WWOL/PM/2019  "Usługi przewozowe i inne zlecone przez Zamawiającego wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym świadczone ciągnikiem rolniczym"

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone 
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji 
      elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po
      wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania
      danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów
      informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą
      umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

 

UWAGA!

Informacja z dnia 26.03.2019r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 26.03.2019r.

Pytania:

"Dzień dobry

W związku z zaproszeniem do złożenia oferty do postępowania zwracam się z prośbą o:

1. wyjaśnienie zapisu z Umowy z § 3 pkt 2 który jest rozbieżny z opisem  przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji usługi.

2.wyjasnienie -   w formularzu ofertowym jest zapis, iż należy wskazać cenę netto i brutto, brak miejsca na cenę brutto.

Ponadto Zamawiający nie wyraża  zgody na  powierzenie zadania lub jego części Podwykonawcom (pkt SiWZ  co jest sprzeczne z § 4 pkt. 9 Umowy),  prosimy o wyrażenie zgody na udział Podwykonawstwa w 100%.

Jednocześnie  proszę o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 5.04.2019r."

Odpowiedź:

ad.1. Zamawiajacy informuje iż poprawił omyłkę pisarską (wymagany termin realizacji przedmiotu umowy w godz.715-1415) i zamieścił prawidłowy projekt umowy

ad.2. Zamawiajacy informuje iż poprawił omyłkę pisarską (wymagane podanie cen netto) i zamieścił prawidłowy formularz ofertowy

ad.3. Zamawiający zaakceptował propozycję Oferenta i wyraża zgodę na powierzenie zadania lub jego części Podwykonawcom przez Oferenta, równocześnie zamieszczając prawidłowy SIWZ oraz projekt umowy.

ad.4. W zwiazku z dokonanymi zmianami Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert do dnia 05.04.2019r. do godz.1000

 

UWAGA!

Informacja z dnia 20.03.2019r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 19.03.2019r.

Pytanie:

"Dzień dobry

Zwracam się z prośbą o wydłużenie okresu składania ofert do przetargu 04/WWOL/PM/2019 do dnia 10.04.2019r."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert do dnia 10.04.2019r.. Termin 29.03.2019r. godz.1400 jest terminem ostatecznym do złożenia oferty.

Załączniki:

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12