Tenders

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych dla Bestgum Polska na terenie KWB Turów

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 05/WWOL/PO/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-04-05
Data dodania 2019-03-22

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    22.03.2019r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Świadczenie usług sprzętowo – transportowych dla Bestgum Polska na terenie KWB Turów"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 31.12.2020r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający dopuszcza składania ofert tylko na wybrane części.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 05.04.2019r. do godz.14:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  05/WWOL/PO/2019  "Świadczenie usług sprzętowo – transportowych dla Bestgum Polska na terenie KWB Turów"

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGAI

Informacja z dnia 01.04.2019r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytań Oferentów z dnia 29.03.2019r. oraz 01.04.2019r.

Pytanie 1:

 1. W jakim trybie, na jak długie okresy oraz w jakim terminie przed rozpoczęciem prac będą przekazywane do Wykonawcy zlecenia?
 2. Czy zamawiający przewiduje korygowanie i/lub odwoływanie zleceń po ich przekazaniu i jakie są przewidziane konsekwencje?
 3. Mając na uwadze zapis § 2 ust.2 umowy, proszę o wyjaśnienie jakie skutki będzie miało zmniejszenie o więcej niże 30% ilość roboczogodzin. Czy wykonawca zamierza zapłacić za min 70% roboczo godzin, bez względu na ich wykonanie?. Czy będą przewidziane konsekwencje np. w postaci kary umownej za niezrealizowanie min 70% ponieważ w par 12 nie ma takiego zapisu.
 4. Czy wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia z przyczyn technicznych, organizacyjnych?
 5.  Mając na uwadze zapis § 12 ust.1 pkt 1.3 umowy, proszę o doprecyzowanie jakiego terminu dotyczy zobowiązanie.
 6.  Mając na uwadze zapis § 12 ust.1 pkt 1.4 umowy, proszę o wyjaśnienie jakiego ciągnika rolniczego  dotyczy zobowiązanie, skoro w przedmiocie zamówienia ciągnik rolniczy nie występuje.
 7. Odnosząc się do zapisów Opisu przedmiotu zamówienia proszę o doprecyzowanie:
  1. W jakim terenie świadczone (np. drogi twarde, gruntowe, brak dróg itd.) będą usługi a co się z tym wiąże, w jaki rodzaj napędu powinien być wyposażony samochód samowyładowczy (np. zwykły samochód z napędem 4x2, czy z napędem terenowym np. 6x6),
  2. Wymaganej ładowności pojazdów samowyładowczych – w opisanym przedziale można wykorzystać co najmniej kilka typów pojazdów, łącznie z pojazdami o ładowności 1t.
  3. Parametrów koparki gąsienicowej o pojemności łyżki do 0,6m3.   Proszę o podanie minimalnej i/lub maksymalnej masy roboczej maszyny. Czy dopuszczę się zastosowanie koparki o pojemności łyżki większej niż 0,6m3. Posiadana przez nas koparka ma masę robocze ok.30t i łyżkę o pojemności 1,6 m3.
  4. Parametrów koparki kołowej o pojemności łyżki do 0,6m3. Proszę o podanie minimalnej i/lub maksymalnej masy roboczej maszyny. Czy dopuszczę się zastosowanie koparki o pojemności łyżki większej niż 0,6m3.
  5. Parametrów koparki gąsienicowej o pojemności łyżki do 0,4m3 i długości ramienia min 18m. Proszę o podanie minimalnej i/lub maksymalnej masy roboczej maszyny. Czy dopuszczę się zastosowanie koparki o pojemności łyżki większej niż 0,4m3. Posiadana przez nas koparka ma masę robocze ok.30t, wysięg 18m i łyżkę o pojemności 1,2 m3.
  6. Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych ładowarki kołowej, podany w opisie przedmiotu zamówienia parametr pozwala na zastosowanie kilku typoszeregów maszyn. Typoszereg maszyn ma decydujący wpływ na koszt jednostkowy godziny pracy. Posiadamy ładowarki kołowe:
   • o masie roboczej ok 10 t i poj. łyżki 1,2m3  
   • o masie roboczej ok. 14t i poj. łyżki 2,5m3  
   • o masie roboczej ok. 16t i poj. łyżki 2,5m3  

Mając na uwadze konieczność częściowego skorzystania z podwykonawstwa prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 30.04.2018

Odpowiedź 1:

Ad.1. Zamawiający w terminie 72h przed realizacją przedmiotu umowy będzie kierował do Wykonawcy zgłoszenie drogą email, telefonicznie lub fax.

Ad.2. Zamawiający uwzględnia ze strony Zamawiającego możliwość korygowania i/lub odwoływania zleceń bez konsekwencji finansowych zobowiązując jednocześnie Wykonawcę do wykonania usługi w innym wskazanym terminie.

Ad.3. Zamawiający doprecyzował zapisy § 3 ust. 2 i zamieścił § 9 ust. 6 w projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ)..

Ad.4. Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może odmówić przyjęcia zlecenia wynikającego z podpisanej umowy a zgłoszonego przez Zamawiającego.

Ad.5. Zamawiający doprecyzował zapisy § 12 ust. 1 pkt 1.3. projektu umowy (zał. nr 5 do SIWZ).

Ad.6. Zamawiający poprawił błąd techniczny i usunął nieprawidłowy zapis w § 12 ust. 1 pkt. 1.4 w projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ).

Ad.7.a. Prace będą wykonywane na zwałowisku zewnętrznym Turów, samochody z napędem 4x2 i sprzęt poruszać się będzie po drogach z płyt drogowych i utwardzonych z tłucznia kamiennego. Za transport na teren zadania sprzętu i ochronę odpowiada Wykonawca.

Ad.7.b-f. Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) określając precyzyjnie wymagane parametry.

Zamawiający nie wyraża zgodny na przesuniecie terminu składania ofert. Termin 05.04.2019r. godz.1430 jest terminem ostatecznym do złożenia oferty.

Pytanie 2:

".... w odniesieniu do SIWZ pkt 10.3.14. moje zapytanie brzmi czy  można przedłożyć wyciąg (kopię pierwszej strony wraz ze spisem treści oraz parametrami/danymi technicznymi maszyny samochodu okreslonymi w wymaganiach przedstawionych w formularzu oferty przedmiotowego postępowania przetargowego) z dokumentacji techniczno-ruchowej, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Osobę uprawnioną do reprezentowania danego Oferenta, wynikajace z dokumentu wydanego przez właściwy Organ Rejestrowy"

Odpowiedź 2:

Zamawiający oczekuje przedłożenia oświadczenia o posiadaniu i udostępnieniu na wezwanie Zamawiającego wymienionych w SIWZ pkt. 10.3.14 dokumentacji techniczno-ruchowych oferowanych maszyn, urządzeń oraz pojazdów. 

 

UWAGA!

Informacja z dnia 29.03.2019r.

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 29.03.2019r.

Pytanie:

"........ zwraca sie z zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia nr 05/WWOL/PO/2019 na udzielenie zamówienia: "Świadczenia Usług Sprzętowo-Transportowych dla Bestgum Polska na terenie KWB Turów" Pkt. 10.3.14. jest mowa o potwierdzeniu dokumentacji techniczno-ruchowej sprżetu oraz ubezzpieczeniu OC i NNW. W zwiazku z powyższym moje zapytanie brzmi, czy na sprzęt typu:

- poz. IV - Koparka gąsienicowa o poj. łyżki 0.60m3

- poz. V - Koparka gąsienicowa o poj. łyżki 0,40m3 i dł. ramienia min. 18m

jest wymagane posiadanie ubezpieczenia OC i NNW".

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedłożenia w ofercie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC i NNW dla pojazdów poruszających się w ruchu drogowym po drogach publicznych

 

UWAGA!

Informacja z dnia 26.03.2019r.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.03.2019r. dokonał poprawek omyłek pisarskich w nastepujących załącznikach we wskazanych punktach, równocześnie zamieszczając poprawione dokumenty na stronie przetargowej:

- SIWZ - pkt. 20.6

- zał. nr 2 - formularz ofertowy - pkt. 3

- zał. nr 5 - projekt umowy - § 4 ust. 9

 

Załączniki:

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

zał. nr 13