Tenders

Nazwa zamówienia

Budowa komunikacji i odwodnienia w rejonie VII i dolnej części V pochylni

Osoba prowadząca Ewelina Grzelak
Numer postępowania 13/EGRZ/SB/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-07-28
Data dodania 2014-07-24

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  24.07.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych komunikacja i odwodnienia

  powierzchniowego rejonu VII pochylni i dolnej części V pochylni w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.

  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót zawartych i wynikających z dokumentacji

  projektowej (opis i rysunki)

  Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu istnieje możliwość na indywidualne zapytanie wglądu  w  dokumentację techniczną, o którą można prosić pod adres  e-mail  ewelina.grzelak@bestgum.pl

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego: do   30.04.2015r.

 6. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

  -

 7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

  7.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu  przetargowym według Załącznika nr 1,

  7.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

 8. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena

 9. Składanie zamówień uzupełniających;

  Zamawiający   nie dopuszcza   składania   zamówień  uzupełniających.

 10.  Możliwość składania ofert częściowych

   Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

 11.  

   Możliwość składania ofert wariantowych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 12.  

  Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

  Zamawiający nie wymaga  

 13. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zakupowym                                                     

  ermin składania: do dnia 28.07.2014r. do godz. 14:00

  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail : ewelina.grzelak@bestgum.pl  w tytule podać :

  Znak postępowania: 13/EGRZ/SB/2014

  Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

     

 14. Termin związania ofertą: 

  90 dni

 15.  Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia  niepublicznego

            Zawarcie umowy do dnia 30.04.2015 r.

    16.    Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

    17.    Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

            negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

             Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

             przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

             oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

             w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

UWAGI


Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu Ewelina Grzelak
Poczta: ewelina.grzelak@bestgum.pl