Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 13/WWOL/PU/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-07-12
Data dodania 2019-07-02

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    02.07.2019r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 31.12.2020r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 12.07.2019r. do godz.1430.

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  13/WWOL/PU/2019 – Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III"

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

Informacja z dnia 05.07.2019r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 04.07.2019r.

Pytania:

1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiajacy dla parametru - temperatura początkowa wrzenia,0C - podaje max. 700C.
    Czy Zamawiajacy dopuści zmianę wartości (prawdopodobnie podanej omyłkowo) na min. 700C ?

2. Czy Zamawiajacy dopuści zmianę wartości destylacji z 98% na: 5% (V/V) destyluje do temperatury min. 700C i 95% (V/V) destyluje do temperatury max. 1200C.?

Odpowiedź:

Zamawiajacy informuje, że został poprawiony i doprecyzowany załącznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Dokonana zmiana nie powoduje wydłużenia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

SIWZ

Zał. 1 -  Formularz ofertowy

Zał. 2 -  Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 3 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 -  Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 -  Projekt Umowy

Zał. 6 -  Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. 7 -  Oświadczenie Oferenta o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 8 -  Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 9 -  Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 11 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 12 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 13 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.